Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu, jonne arkistoidaan terveydenhuollossa syntyneet sähköiset potilastiedot. Arkistossa tiedot säilytetään turvallisesti ja ne ovat helposti terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä.

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkisto kokoaa kaikki asiakkaan hoidossa syntyneet tiedot yhteen paikkaan. Arkistoon tallennetut potilastiedot  

  • säilytetään tietoturvallisesti
  • ovat helposti ja ajantasaisesti terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä hoidon tueksi
  • voidaan luovuttaa myös muille terveydenhuollon palvelunantajille, kun asiakas on antanut siihen luvan
  • ovat teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen katselun eri järjestelmissä
  • ovat asiakkaan nähtävillä OmaKanta-palvelun kautta, jolloin hän pystyy paremmin osallistumaan hoitoonsa.

Asiakastietolaki velvoittaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat liittymään Potilastiedon arkiston käyttäjiksi, jos näillä on käytössään sähköinen potilastietojärjestelmä.

Potilastiedon arkiston toiminnallisuudet

Kun palvelunantaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöön, voi tämä laajentaa käyttöä erilaisiin toiminnallisuuksiin ja lisäpalveluihin.

Tietoturva ja tietojen luovuttaminen

Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot säilytetään tietoturvallisesti lain määräämän ajan. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja potilastiedon arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Lokitiedot mahdollistavat valvonnan

Terveydenhuollon ammattilainen saa katsella ja käyttää potilastietoja ainoastaan silloin, kun tietoja tarvitaan asiakkaan hoitamiseen. Terveydenhuolto hallinnoi, kenellä on oikeudet potilastietojen käsittelyyn tietojärjestelmissä. Tietoja käsittelevien ammattilaisten tulee tunnistautua terveydenhuollon ammattikorteilla.

Kun tietoja katsellaan Potilastiedon arkistossa, jää siitä aina jälki. Lokitiedoista nähdään, kuka tietoja on käsitellyt. Niiden avulla voidaan valvoa, että tietoja käytetään lainmukaisesti.

Rekisterinpitäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta

Potilastietojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon palvelunantaja, joka tiedot on tuottanut ja tallentanut Potilastiedon arkistoon. Rekisterinpitäjä on vastuussa tuottamiensa potilastietojen oikeellisuudesta ja virheellisten tietojen korjaamisesta.

Organisaatiomuutoksissa rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että arkistoitujen tietojen rekisterinpitäjätiedot muutetaan uuden tilanteen mukaiseksi.

Joissakin tapauksissa rekisterinpitäjänä toimii sekä terveydenhuollon palvelunantaja että Kela. Yhteisrekisterinpitäjyys koskee terveydenhuollossa syntyneitä luovutuslokeja sekä Tiedonhallintapalvelua ja Tahdonilmaisupalvelua.

Tietojen luovuttaminen

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat aina tiedot tallentaneen rekisterinpitäjän käytettävissä. Jos potilastietoja haetaan toisen terveydenhuollon rekisterinpitäjän rekisteristä, kyseessä on tietojen luovuttaminen, johon tarvitaan asiakkaan luovutuslupa.

Luovutuslupa ja kiellot tallentuvat Tahdonilmaisupalveluun, joka tulee automaattisesti käyttöön Potilastiedon arkiston mukana.

Tiedonhallintapalvelu

Osana arkistopalvelua ylläpidetään valtakunnallista Tiedonhallintapalvelua. Tiedonhallintapalvelu koostaa potilasasiakirjoista terveydenhuollon toteuttamisen kannalta keskeiset potilastiedot ja tuottaa niistä yhteenvetoja palvelunantajalle hoidon toteuttamista varten.

Lisäksi Tiedonhallintapalvelussa hallinnoidaan ylläpidettäviä asiakirjoja, kuten terveys- ja hoitosuunnitelmia.

Toimintamallit ja kirjaaminen

Kanta-palveluja käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja. Näitä ovat mm. yhtenäiset kirjaamisen käytännöt, tietoturvasuunnitelman mukainen toiminta arjen työssä, tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet ja Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

Yhtenäiset toimintatavat ja teknisesti yhtenäinen tietojen tallentaminen Potilastiedon arkistoon mahdollistavat tietojen hyödyntämisen potilaan hoitoketjussa yli toimintayksikkörajojen.

Ottamassa käyttöön Potilastiedon arkistoa?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.4.2023