Ordlist

auditering

Åtgärd som säkerställer att de organisationer och datasystem som ska anslutas till Kanta-tjänsterna uppfyller datasäkerhetskraven.

Auditeringen gäller såväl de datasystem som ska anslutas som verksamheten hos de organisationer som ska ansluta sig. Systemen ska ha relevanta datasäkerhetsegenskaper och organisationerna ska ta dem i bruk på ett godtagbart sätt. Organisationerna måste klara auditeringen för att de ska kunna ansluta sig till Kanta-tjänsterna.

besök eller vårdperiod

En medborgare kan förbjuda att uppgifter om ett besök/en vårdperiod eller att uppgifter som finns hos en serviceproducent eller i dess register överlåts till andra hälsovårdsenheter genom att lämna förbud mot överlåtelse.

certifikat

Ett intyg i elektronisk form som verifierar identiteten eller verifierar identiteten och kopplar ihop signaturverifieringsdata med en undertecknare och som kan användas vid stark autentisering och elektroniska signaturer.

Källa: Lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)

Anmärkning: I Kanta-tjänsterna fungerar Befolkningsregistercentralen som tillförlitlig certifikatutfärdare.

certifikatutfärdare

Fysisk eller juridisk person som tillhandahåller allmänheten certifikat.

Källa: Lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)

Anmärkning: I Kanta-tjänsterna fungerar Befolkningsregistercentralen som tillförlitlig certifikatutfärdare.

dataskyddsansvarig

En person som inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, vid apoteket och FPA utsetts för att följa upp och övervaka att patient- och receptuppgifter hanteras lagenligt och att datasäkerheten fullföljs.

eArkiv - elektroniskt patientdataarkiv

 • eArkivet har ändrat namn till det elektroniska patientdataarkivet
 1. synonymer: det Nationella patientdataarkivet; centraliserad databas, i vilket alla patientuppgifter lagras på nationell nivå
 2. riksomfattande informationssystemtjänst, se elektronisk arkivtjänst

elektronisk arkivtjänst

Patientdataarkivet är en riksomfattande elektronisk tjänst som upprätthålls av Kanta-tjänsterna och som är avsedd för hälso- och sjukvården för arkivering av patienthandlingar och som även omfattar en informationshanteringstjänst.

I tjänsten ingår arkivering och sökning av handlingar, förstöring av handlingar i enlighet med bestämmelserna om förvaringstid, utlämnande av handlingar mellan registeransvariga inom hälso- och sjukvården, behandling av den information som ges till patienten, behandling av patienternas samtycke till och förbud mot utlämnande av handlingar samt administration av de logguppgifter som uppkommer i samband med att handlingarna lämnas ut.

elektronisk läkemedelsordination

Se elektroniskt recept.

elektronisk recepttjänst

en riksomfattande tjänst avsedd för hälso- och sjukvården och apoteken

I tjänsten ingår

 • Receptcentret, i vilket alla elektroniska recept och uppgifter om expedieringen av dem lagras 

elektronisk signatur

Data i elektronisk form som verifierar undertecknarens identitet och säkerställer att den undertecknade informationen är oförändrad.

Upp

elektroniskt recept (elektronisk läkarordination)

Ett recept i elektronisk form (läkemedelsordination) som lagras i Receptcentret.

eRecept - elektroniskt recept

 • eReceptet har ändrat namn till elektroniskt recept eller elektronisk läkarordination

expediering (läkemedelsköp, expediering)

Se expedieringsuppgifter.

expedieringsuppgifter (läkemedelsköp, läkemedelsexpediering, expediering)

Uppgifter som apoteket lagrar i Receptcentret om de läkemedel som patienten köper.

förbud mot utlämnande av uppgifter (utlämningsförbud)

Under Mina Kanta-sidor kan en medborgare ge sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter utlämnas, men patienten kan också ge ett förbud om att uppgifterna om en viss servicehändelse eller serviceproducent eller att uppgifterna i det aktuella registret inte överlåts till andra hälso- och sjukvårdsenheter.

förnyelsebegäran

Begäran om att ett elektroniskt recept förnyas.

information till patienten

Information som ska ges medborgare om de gemensamma regionala registren samt om de nationella tjänsterna (Kanta).

Kanta-förmedlare

En serviceproducent som en hälso- och sjukvårdsorganisation eller ett apotek anlitar då de ansluter sig till Kanta och som i denna roll kan se okrypterade patientuppgifter, t.ex. i samband med underhållsåtgärder.

Den TLS-krypterade förbindelsen som realiseras med ett servercertifikat från Befolkningsregistercentralen/Valvira skapas i regel mellan förmedlaren och Kanta-tjänsterna. En organisation som enbart dirigerar TLS-krypterad datatrafik och inte kan se okrypterade patientuppgifter definieras inte som förmedlare. I vissa särskilda fall kan förmedlaren vara en organisation som själv ansluter sig till Kanta, t.ex. ett sjukvårdsdistrikt eller dess affärsverk.

Kanta-tjänster

Riksomfattande informationssystemtjänster för hälso- och sjukvården, som omfattar den elektroniska recepttjänsten, det elektroniska patientdataarkivet och Mina Kanta-sidor.

Anmärkning: Bestämmelser om Kanta-tjänsterna finns i  lagen om elektroniska recept (61/2007) och i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt i senare gjorda ändringar i dessa.

logg

En fil där man lagrar uppgifter om händelser i informationssystemet och vem som förorsakat dem.

Med hjälp av logguppgifterna kan man för olika ändamål spåra händelserna, t.ex. för utredning av problem och kontroll av hur uppgifterna används.

Upp

logguppgift (logganteckning)

Händelsedata som informationssystemet automatiskt skriver ut.

Logguppgiften innehåller olika identifieringsdata, bl.a. uppgifter om

 • hur och när informationssystemet har använts
 • vem som har använt det samt
 • olika felsituationer.

Anmärkning: Enligt lagen om elektroniska recept (61/2007) ska det i Receptcentret särskilt för varje elektroniskt recept lagras uppgifter om vem som har läst, ändrat eller annars behandlat uppgifterna i receptet eller makulerat receptet samt om tidpunkten för åtgärden.

Enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) ska i användningsloggregistret lagras uppgifter om använda klientuppgifter, den tillhandahållare av tjänster vars klientuppgifter används, vem som har använt klientuppgifterna, användningsändamålet och användningstidpunkten. I utlämningsloggregistret lagras uppgifter om utlämnade klientuppgifter, den tillhandahållare av tjänster vars klientuppgifter utlämnas, vem som lämnat ut klientuppgifterna, utlämningsändamålet, mottagaren och utlämningstidpunkten.

Läkemedelsdatabas

En databas som innehåller sådana uppgifter om läkemedel, priset på och ersättningsstatus för läkemedel, utbytbara läkemedel samt ersättningsgilla bassalvor och kliniska näringspreparat vilka är nödvändiga för föreskrivning och expediering av läkemedel.

läkemedelsexpediering (läkemedelsköp, expediering)

Se expedieringsuppgifter.

läkemedelsköp (läkemedelsexpediering, expediering)

Se expedieringsuppgifter.

Mina Kanta-sidor

En elektronisk tjänst avsedd för myndiga medborgare i vilken de kan läsa sina egna recept- och patientuppgifter jämte logguppgifter som lagrats i det Nationella hälsoarkivet.

Nationella hälsoarkivet (förkortat Kanta)

Ett riksomfattande elektroniskt arkiv som administreras av FPA och i vilket elektroniska recept och patienthandlingar förvaras.

patientanvisning

En skriftlig anvisning som läkaren ger till patienten med uppgifter om alla de läkemedel som föreskrivits samtidigt på det elektroniska receptet.

patientuppgifter (hälsouppgifter)

Uppgifter om medborgarens hälsa (patientuppgifter) som lagrats i det elektroniska Patientdataarkivet.

Receptarkiv

Ett centraliserat datasystem i vilket de elektroniska recepten arkiveras i 20 år efter att det gått 2,5 år sedan receptet föreskrevs.

Receptcenter

En centraliserad databas där elektroniska recept och apotekens expedieringsanteckningar på recepten lagras.

Källa: Koncis informationssäkerhetsordlista (TSK 31, 2004)

Upp

Receptcentrets användningslogg

En logg, i vilken det registreras uppgifter om vem som har läst och behandlat de recept som finns i Receptcentret och uppgifter i anslutning till dem (t.ex. läkemedelsköp).

registeransvarig

En eller flera personer, sammanslutningar, inrättningar eller stiftelser för vilkas bruk ett personregister inrättas och vilka har rätt att förfoga över registret eller vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra register.

Källa: Personuppgiftslagen (523/1999), 3 §

Anmärkning: Hälso- och sjukvårdsorganisationerna är registeransvariga för de uppgifter som de lagrat i det elektroniska patientdataarkivet. FPA är registeransvarig för Receptcentret och Receptarkivet och patientens informationshanteringstjänst. .

sammanställning av patientens elektroniska recpet

utskrift av en lista över patientens recept med expedieringsuppgifter som lagrats i Receptcentret.

samtycke

En medborgare kan ge sitt samtycke till att de egna hälsouppgifterna i det elektroniska patientdataarkivet utlämnas till andra hälso- och sjukvårdsenheter. Samtycket omfattar alltid alla hälsouppgifter och alla situationer för utlämnande av uppgifter (samtycke ges inte separat varje gång uppgifter utlämnas, utan då medborgaren ger sitt samtycke, kan hans eller hennes uppgifter användas inom olika hälso- och sjukvårdsenheter för vården av honom eller henne). Samtycke kan ges hos de hälso- och sjukvårdsenheter som tagit i bruk det elektroniska patientdataarkivet.

serviceenhet

Tillhandahåller patienttjänster inom hälso- och sjukvården. En serviceenhet är antingen en vårdenhet eller en terapeutisk stödenhet. För stödenheter är det kännetecknandet att kärnverksamheten utgörs av en tjänst. Utöver denna kärnverksamhet kan enheten även tillhandahålla andra tjänster.

servicehändelse

Ett besök eller en vårdperiod inom hälso- och sjukvården i anslutning till behandlingen av en viss sjukdom hos patienten eller dylikt. Se besök eller vårdperiod.

spärrlista

En lista på certifikat som certifikatutfärdaren har makulerat under deras giltighetstid.

stark autentisering

Identifiering av användaren med hjälp av minst två olika autentiseringssätt.

 • Användaren anger något som endast han eller hon vet, t.ex. ett lösenord.
 • Användaren har ett föremål eller verktyg som används för identifieringen, t.ex. en nyckel eller ett identitetskort.
 • Användaren identifieras genom någon egenskap, t.ex. sättet att tala eller fingeravtryck.
 • Källa: Tietotekniikan liitto ry, ATK-sanakirja, 4/2008

Tunnistus.fi

Utomstående identifieringstjänst som används i Mina Kanta-sidor.

utlämnande av uppgifter, utlämningsförbud

Se förbud mot utlämnande av uppgifter.

Upp