Information om Gränsöverskridande recept i Portugal

Information om Gränsöverskridande recept i Portugal

Syftet med detta dokument är att informera patienter om utbytet av deras personuppgifter i gränsöverskridande sammanhang i en koncis, klar och tydlig, begriplig och självförklarande form.

Vad är infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster?

Syftet med infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster är att ge hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för behandlingen eller tillhandahållande av läkemedel säker och enkel elektronisk åtkomst till medicinska uppgifter.

Infrastrukturen ger hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till medicinska uppgifter om EU:s invånare – med elektroniska medel – när och var som helst i EU.

För detta används en säker nätport som tillhandahålls av en nationell kontaktpunkt för e-hälsa som har utsetts i varje land.

Varje organisation som utses till nationell kontaktpunkt för e-hälsa har som personuppgiftsansvarig ansvar för insamling, lagring, överföring och annan behandling av data i sitt medicinska register.

Det betyder också att dina personuppgifter registreras, överförs och lagras i enlighet med det behandlande landets lag.

Vilka kategorier av dina hälsouppgifter berörs?

 • Patientöversikt – en grundläggande uppsättning medicinska uppgifter om dig som samlas in från ditt försäkringsland för att du ska kunna få behandling i ett annat EU-land. Patientöversikten innehåller viktiga patientuppgifter, bland annat om allergier, pågående läkemedelsbehandling, tidigare sjukdomar och kirurgiska ingrepp, som behövs för att du ska få rätt behandling utomlands.
 • Elektronisk förskrivning och expediering av läkemedel – du kan få läkemedel utskrivna av en vårdgivare i ditt försäkringsland och få läkemedlet från ett apotek i ett annat EU-land. I princip innehåller det elektroniska receptet samma information som ett standardrecept på papper, dvs. uppgifter som identifierar läkaren, patienten och det förskrivna läkemedlet. Elektronisk expediering innefattar expediering av läkemedlet.

Informationen är tillgänglig om dina personuppgifter redan är registrerade i elektronisk form i ditt försäkringsland.

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

När du får behandling eller läkemedel utomlands registreras dina uppgifter i det behandlande landet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagarna i det behandlande landet och den aktuella vårdgivarens rutiner.

Varför behandlas uppgifterna?

Dina medicinska uppgifter kommer bara att användas för din medicinska behandling och för att du ska kunna få läkemedel.

I en del länder kan personuppgifterna i vissa fall även användas för andra ändamål som lagen föreskriver, t.ex. statistik och övervakning och forskning för att förbättra folkhälsan.

För dessa sekundära ändamål har de deltagande EU-medlemsstaterna åtagit sig att införa lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, bland annat avidentifiering av personuppgifter om det behövs.

I Portugal gäller att utöver för behandling får dina personuppgifter endast användas för de sekundära ändamål som anges i artiklarna 5.1 b och 89 i allmänna dataskyddsförordningen.

Vem behandlar och har åtkomst till uppgifterna?

Det är endast behörig och identifierbar sjukvårdspersonal som deltar i din behandling eller tillhandahåller läkemedel åt dig under tystnadsplikt i behandlingslandet som har åtkomst till dina personuppgifter.

Varje land har åtagit sig att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen (däribland läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och annan vårdpersonal som är involverad i gränsöverskridande utbyte av medicinska uppgifter) och vårdgivarna i landet har tillgång till tillräcklig information och utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

När uppgifterna överförs till ett annat EU-land via infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster övertar var och en av mottagarna ansvaret för sin del av uppgiftsbehandlingen. Mottagarna av uppgifterna som åtar sig detta ansvar är:

 • Den sjukvårdsorganisation där du genomgår behandlingen.
 • Det apotek där du hämtar ut det förskrivna läkemedlet.
 • Den nationella kontaktpunkten för e-hälsa i mottagarlandet.

Se webbplatsen för infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster i de deltagande EU-medlemsstaterna. (ec.europa.eu, webbplatsen uppdateras som bäst) Uppgifterna kommer att överföras via en säker nätport som tillhandahålls av den nationella kontaktpunkten som har utsetts i varje land.

Vilken typ av personuppgifter behandlas?

Mer detaljerad information om de olika typerna av uppgifter som behandlas när du får behandling eller läkemedel i det behandlande landet finns här:

Patientöversikt:

 • Identifiering av den utländska patienten
 • Allergier
 • Läkemedel
 • Diagnos och sjukdomar
 • Kirurgiska ingrepp och andra åtgärder
 • Andra hälsouppgifter som tillhandahålls av försäkringslandet i dess patientöversikt

E-recept / e-expediering:

 • Identifiering av den utländska patienten
 • Lista över giltiga recept för den utländska patienten
 • Förskrivet läkemedel som ska expedieras av det portugisiska apoteket
 • Information om expedieringen till behandlingslandet

Var och hur länge lagras personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter kan lagras i informationssystemen vid sjukvårdsinstitutioner både i ditt försäkringsland och i behandlingslandet. Uppgifterna får endast lagras så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de behandlas. I Portugal tillämpas de lagringsperioder som fastställs i den nationella lagstiftningen och enligt tillstånd som tidigare har utfärdats av den nationella dataskyddsmyndigheten enligt lag nr 67/98 av den 26 april.

Den faktiska lagringsperioden i andra medlemsstater kan variera. Närmare information om lagringsperioder i medlemsstaterna finns på webbplatsen för digitala e-hälsotjänster. (ec.europa.eu, webbplatsen uppdateras som bäst)

Längre perioder är tillåtna endast för arkivering och för vetenskaplig eller historisk forskning där särskilda åtgärder för skydd av privatlivet tillämpas (t.ex. anonymisering).

Din rätt till åtkomst

Om du inte tillåter att dina personuppgifter behandlas inom infrastrukturen för digitala ehälsotjänster innebär det att dina uppgifter inte kommer att finnas tillgängliga för din behandling eller för expediering av läkemedel via systemet när du är i ett annat EU-land.

Om du tillåter att dina personuppgifter behandlas i systemet kan du få åtkomst till dem i samband med din behandling eller expediering av läkemedel, eller annars genom en begäran till Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), via e-post atendimento@sns24.gov.pt eller telefon 808242424.

Sådan åtkomst till dina personuppgifter kan även begäras av relevant hälso- och sjukvårdsorganisation i ditt försäkringsland, liksom av sjukvårdspersonal (bland annat läkare, sjuksköterskor, apotekspersonal och annan sjukvårdspersonal som är involverad i gränsöverskridande utväxling av uppgifter) i behandlingslandet.

Du har också rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, rätta och få dina uppgifter raderade utan onödigt dröjsmål samt rätt till dataportabilitet, i förekommande fall.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, antingen i ditt hemvistland eller i behandlingslandet, beroende på den faktiska situationen.

Den portugisiska nationella dataskyddsmyndigheten är Comissão Nacional de Protecção de Dados, som har följande kontaktuppgifter:

Comissão Nacional de Protecção de Dados
Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa, Portugal
Telefon: (+ 351) 21 392 84 00
Fax: (+ 351) 21 397 68 32
E-post: geral@cnpd.pt

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.
Avenida da República, 61, 1050-189 Lisboa
E-post: secretariado@spms.min-saude.pt
Telefon: 211 545 600

Personuppgiftsombud:

E-post: dpo@spms.min-saude.pt
Telefon: 211 545 600


 

Sidan har uppdaterats 13.5.2022