Vetenskaplig forskning och kunskapsbaserad styrning

Vetenskaplig forskning och kunskapsbaserad styrning

Kanta-tjänsterna utvecklades ursprungligen för vården av patienter. De uppgifter som förs in i Kanta-tjänsterna är efterfrågade för forskning, kunskapsbaserad ledning och myndighetsuppdrag, dvs. sekundär användning av uppgifter från social- och hälsovården. Vi tillhandahåller datainnehåll som kan utnyttjas för att öka verkningsfullheten i social- och hälsovårdstjänsterna.

När klient- och patientuppgifter dokumenteras inom social- och hälsovården och på apoteken lagras de i Kanta-tjänsterna. Efter det förädlar vi dem på Kanta-dataplattformen till en form som är lätt att använda för forskning, statistikföring och myndigheternas behov. På dataplattformen finns klient- och patientuppgifterna från alla Kanta-tjänster centraliserat tillgängliga för olika sekundära användningsbehov.

Social- och hälsovårdsuppgifterna kommer till användning

Medborgarnas social- och hälsovårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna är unika ur ett forskningsperspektiv. Uppgifter som förädlats på dataplattformen kan bland annat utnyttjas för

 • forskning
 • kunskapsbaserad ledning
 • statistikföring
 • utvecklings- och innovationsverksamhet
 • undervisning.

Uppgifter från Kanta-tjänsterna utgör grunden för t.ex. det nationella diabetesregistret, som kan utnyttjas för uppföljning och utveckling av kvaliteten på diabetesvården. Läs om hur diabetesregistret banar väg för användning av Kanta-uppgifter. Vi samlar in och förmedlar uppgifter också till

””

Välfärdsområdena och privata tjänstetillhandahållare kan begära statistik om sina egna områden direkt från Kanta-tjänsterna från och med ingången av 2024. De här uppgifterna kan bland annat utnyttjas för kunskapsbaserad ledning och utveckling av hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Kanta-datainnehåll som kan utnyttjas

Samtidigt som våra tjänster och anlitandet av dem ökar inom social- och hälsovården ökar också mängden datainnehåll för sekundär användning.

Det speciella med de klient- och patientuppgifter som förs in i Kanta-tjänsterna av social- och hälsovården är att de i princip täcker alla medborgare i hela landet. Det innebär att uppgifterna är tillgängliga för forskningen i enhetlig form, på ett och samma ställe och med en enda ansökan.

Kanta-information som nu kan utnyttjas som färdiga material:  

 • recept och läkemedelsexpedieringar
 • diagnoser
 • laboratorieundersökningar och vaccinationer
 • ingrepp
 • fysiologiska mätningar
 • utlåtanden

​​​​​Nästa steg är att för sekundär användning införa

 • uppgifter från akutvårdsjournaler
 • riskinformation
 • uppgifter från mun- och tandvården

De första klientuppgifterna från socialvården blir tillgängliga för sekundär användning under 2024. I dessa uppgifter ingår till exempel uppgifter om klientrelationer och beslut.

Tillstånd för användning av forskningsmaterial söks från Findata

Rätt till sekundär användning av material som produceras inom Kanta-tjänsterna söks från Findata dvs. tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata. I materialkatalogen, som administreras av Findata och Institutet för hälsa och välfärd, finns närmare beskrivningar av Kanta-materialen:

Materialen får också kombineras med andra data såsom material som samlats in på egen hand eller som erhållits med stöd av något annat tillstånd. Materialen kombineras av Findata eller statistikmyndigheten.

Strikta dataskyddskrav på behandling av social- och hälsovårdsuppgifter

Personuppgifter kan inte kopplas till någon viss person i den sekundära användningen av information. Den forskning som utnyttjar Kanta-information är inriktad på patient- och klientgrupper och de uppgifter som tillhandahålls för den är i huvudsak pseudonymiserade. Med pseudonymisering avses att personuppgifterna behandlas så att de inte längre kan kopplas till någon viss person utan tilläggsuppgifter.

Findatas verksamhet övervakas bland annat av Dataombudsmannens byrå och Valvira. Användningen av material regleras i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.

Mer information

Sidan har uppdaterats 19.4.2024