Etikett för Kanta-kundtesttjänsten

Etikett för Kanta-kundtesttjänsten

I de testmiljöer vi erbjuder våra kunder, alltså i kundtestmiljön och produktionsbildmiljön, ska testiketten iakttas, det vill säga etiketten för Kanta-kundtesttjänsten.

Kundtesttjänstens användningsändamål

Kanta-tjänsternas kundtesttjänst är avsedd för att 

  • stödja systemleverantörernas systemutveckling
  • utföra samtestning
  • säkerställa att ändringar som görs i certifierade system fungerar prickfritt innan ändringen överförs till produktion
  • testa konfigurationer
  • utreda fel i produktionen.

På sidan Testmiljöer ges närmare beskrivningar av situationer där testningen utförs i kundtestmiljö eller produktionsbildmiljö. Testmiljöerna i kundtesttjänsten får inte användas för att ordna utbildningar.

Testpersonbeteckning och övriga identifikationsuppgifter

I Kanta-tjänsternas testmiljöer är det endast tillåtet att testa med FPA:s personbeteckningar ur 900-serien, alltså där personbeteckningen exempelvis har formen 010181-900C. Personbeteckningarna i 900-serien är avsedda för testbruk och uppfyller formkraven för personbeteckningar, men är inte officiella personbeteckningar. I Kanta-tjänsternas testmiljöer är det absolut förbjudet att använda andra personbeteckningar än de i 900-serien.

FPA:s personbeteckningar i 900-serien bör likaså användas när uppgiften om personbeteckning ska dokumenteras på andra ställen än i uppgiften om patientens personbeteckning. Som exempel kan nämnas en annan persons personbeteckning i en separat handling, samt förälderns personbeteckning om det är fråga om en minderårig patient.

Om man i Kanta-tjänsternas testmiljöer försöker spara en handling som innehåller andra personbeteckningar än testpersonbeteckningar ur 900-serien, lagras handlingen inte, och tjänsten returnerar ett meddelande om felaktig personbeteckning till den aktör som försöker spara uppgiften. En annan orsak till felmeddelande förutom patientens personbeteckning kan vara att personbeteckningen för den som gör anteckningen inte är en testpersonbeteckning ur 900-serien.

Förutom personbeteckningar är det i Kanta-tjänsternas testmiljöer också förbjudet att använda alla slags identifikationsuppgifter som tillhör verkliga människor. Exempel på sådana identifikationsuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Använd alltså inte verkliga personers namn, adresser eller andra identifikationsuppgifter vid testningen.
I samband med anslutningen till Kanta-testmiljö skickar FPA ett begränsat antal testpersonbeteckningar till systemleverantörerna och deras kundorganisationer. De testpersonbeteckningar som skickats för att utföra testfall vid samtestning får endast användas för att utföra testfall vid samtestning. Testpersonbeteckningar som är avsedda för systemleverantörens självständiga testningar kan användas fritt för att testa olika Kanta-tjänster. 

Tillfällig identifikationskod

Tillfällig identifikationskod används i situationer då en person inte har en officiell personbeteckning eller då den inte är känd. Tillfällig identifikationskod används exempelvis i situationer då patienten är utlänning och saknar finländsk personbeteckning. Tillfällig identifikationskod kallas också temporär personbeteckning och tillfällig personbeteckning.

För testningen ger FPA endast så kallade officiella testpersonbeteckningar, som alltid hör till 900-serien. OID för en sådan här testpersonbeteckning är 1.2.246.21.PPKKVV-9000. Varje organisation ansvarar själv för hanteringen av de tillfälliga identifikationskoderna och FPA ger dem inte till sina kunder. OID för tillfälliga identifikationskoder skiljer sig från OID för officiella personbeteckningar och har formen:

  • 1.2.246.10.fo-nummer.22.år.tillfällig identifikationskod
  • 1.2.246.10.fo-nummer.10.verksamhetsställe.22.år.tillfällig identifikationskod.

Testyrkeskort

I Kanta-tjänsternas testmiljöer används testyrkeskort för hälso- och sjukvården, till vilka en testpersonbeteckning ur 900-serien som är avsedd för testbruk har kopplats i Valviras register. Verkliga yrkeskort för hälso- och sjukvården får inte användas i FPA:s testmiljöer.

För testyrkeskorten för hälso- och sjukvården ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC), från vilken korten också beställs. Närmare information om testyrkeskort och beställning av sådana finns på MDB:s sidor Certifikat för organisationer och social- och hälsovård (dvv.fi).

Observera när du beställer testyrkeskort att det vanligen krävs testyrkeskort för flera olika yrkesroller inom social- och hälsovården för att utföra testfall vid samtestning. Exempel på sådana roller är läkare, medicine studerande och sjukskötare. Försäkra dig om att din organisation har tillräckligt med testyrkeskort för olika yrkesroller före anmälan till samtestning.

Bildmaterial som används vid testning

När du testar Arkivet över bildmaterial ska du säkerställa att det bildmaterial som lagras i arkivet har bildats för testningsändamål. Använd alltså inte verkliga röntgenbilder på patienter vid testningen, utan i stället bildmaterial där det avbildade objektet exempelvis är ett undervisningsskelett. På så sätt kan man vara säker på att det bildmaterial som använts vid testningen inte innehåller verkliga personuppgifter på någon som helst nivå av bildmaterialet: varken i bildundersökningens metadata, dvs. manifestet, i ett separat skikt (layer) i bildmaterialet eller i pixeldata.   

Testmaterial som producerats vid samtestning

Samtestning är lagstadgad testning av interoperabiliteten och ett led i certifieringsprocessen för informationssystem. Av den här orsaken förvaras material som uppkommit vid samtestningen, så som testrapporter och testmaterial som lagrats i olika tjänster, i den status de befann sig i när samtestningen avslutades. Testpersonbeteckningar som använts vid samtestning ska därför inte användas för testning efter avslutad samtestning, för att testfallen inte ska bli förvanskade.

Sidan har uppdaterats 29.4.2020