Vanliga frågor om Coronapass

Vanliga frågor om Coronapass

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg: ett intyg om coronavaccination, ett intyg om covid-19-test och ett intyg om tillfrisknande från covid-19. Alla tre intygen fungerar också som coronapass.

Begränsningen av användningen av det nationella coronapasset slopades den 28 februari 2022. Efter det kan man med coronapass befrias från begränsningar. Om inga begränsningar gäller, behövs inget coronapass. Situationen är alltså densamma som i höstas innan användningen av coronapasset begränsades. Covidintyget används som coronapass i princip så länge bestämmelserna om det i lagen om smittsamma sjukdomar gäller, dvs. till slutet av juni. En arbetsgrupp bereder som bäst en ny lagstiftning om covidintyget för den händelse att epidemiläget försämras.

Som coronapass används EU:s coronaintyg, som fås från tjänsten Mina Kanta-sidor. Om du inte kan använda Mina Kanta-sidor kan du få intyget som pappersutskrift från hälso- och sjukvården.

EU:s coronaintyg består av ett intyg om coronavaccination, ett intyg om covid-19-test eller ett intyg om tillfrisknande från covid-19. Vilket som helst av de här tre intygen fungerar som coronapass. 

Du kan ombes att visa upp coronapasset för att komma in på olika tillställningar eller evenemang. Då fungerar passet som alternativ till coronabegränsningar.

Det kan krävas att du visar upp coronapasset för att komma in på exempelvis restauranger eller offentliga tillställningar. Coronapasset, dvs. EU:s coronaintyg, kan till exempel användas

 • på restauranger och nattklubbar
 • på offentliga tillställningar
 • i konditionssalar och andra lokaler för motion och idrott inomhus
 • i simhallar och badinrättningar
 • på dansställen
 • i lokaler som används för grupphobbyverksamhet
 • i nöjes- och temaparker, i djurparkers inomhusutrymmen, i inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • i museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler

Coronapasset är ett alternativ till att följa coronabegränsningar som till exempel gäller antalet kunder eller öppettiderna. Evenemangsarrangörerna och verksamhetsutövarna beslutar om användningen av coronapasset. Om inga begränsningar finns, behövs inte heller passet. Om en lokal är stängd på grund av allvarligt coronaläge eller om en tillställning har förbjudits helt och hållet, kan coronapasset inte användas.

EU:s coronaintyg som används som coronapass fås från Mina Kanta-sidor:

 1. Logga in på Mina Kanta-sidor via sidan kanta.fi med ditt eget identifieringsmedel, till exempel bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj ”Coronaintyg” i menyn till vänster. En länk till intygsavdelningen finns också på ingångssidan till Mina Kanta-sidor.
 3. Hämta intyget genom att klicka på länken ”Öppna coronavaccinationsintyget (pdf)”. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik i pdf-format.
 4. Spara pdf-filen i din telefon. Då har du intyget till hands när du behöver det. Du kan också printa ut intyget på papper.

I allmänhet är coronavaccinationsintyget tillgängligt inom fem dagar efter vaccinationstillfället. Hälso- och sjukvårdspersonalen har instruerats att registrera testresultatet i informationssystemet utan dröjsmål. I allmänhet är testintyget tillgängligt inom ett dygn efter provtagningen.

Läs mer om hur du använder Mina Kanta-sidor i webbskolan för Mina Kanta-sidor (kanta.fi).

Coronapasset visar grönt om ett av följande krav uppfylls:

 • du har fått två vaccindoser och det har gått 7 dygn sedan den senaste vaccinationen
 • du har fått en vaccindos av typen Janssen och det har gått 7 dygn sedan vaccinationen
 • du har fått tre vaccindoser
 • du har ett högst 72 timmar gammalt negativt PCR-coronavirus- eller antigenresultat som berättigar till EU:s coronaintyg
 • du har insjuknat i corona för högst ett halvt år (180 dagar) sedan och det har gått 11 dygn sedan du insjuknade (positivt testresultat)
 • du har fått en vaccindos efter att du insjuknat i corona och det har gått 7 dygn sedan vaccinationen
 • du har fått en vaccindos och därefter insjuknat i corona och det har gått 11 dygn sedan du insjuknade.

Läs mer om hur coronaintygsavläsaren fungerar (thl.fi), på finska

Intyget förkastas om det inte uppfyller de nationella kontrollreglerna: till exempel saknas vaccinationer, det har inte gått tillräckligt lång tid sedan de togs eller så är resultatet av coronatestet för gammalt. Dessutom förkastas intyget om QR-koden inte kan verifieras.

Kontrollreglerna har gjorts upp i Finland i enlighet med den finska lagstiftningen.

Om du inte kan ta vaccinet av medicinska skäl, kan du få ett coronapass genom att ta ett coronatest. Enligt lagen ska kommunerna ordna möjlighet för personer som inte kan ta covid-19-vaccinet av medicinska skäl att ta coronatest för coronapass. Du får närmare anvisningar av din hemkommun.

Då man använder testintyget som coronapass ska man beakta att det är i kraft 72 timmar från provtagning.

EU:s vaccinationsintyg gäller som coronapass i Finland när det har gått 7 dygn efter det att personen har fått full vaccinationsserie.

Om det är fråga om den tredje vaccindosen träder vaccinationsintyget i kraft genast.

Från och med februari 2022 godkänner EU-länderna coronavaccinationsintyg bara i 9 månader efter den andra vaccindosen. Efter den tredje vaccindosen är giltighetstiden inte begränsad.

Testintyget träder i kraft vid tidpunkten för provtagningen och fungerar som coronapass i Finland i 72 timmar efter provtagningen.

Friskintyget gäller som coronapass i Finland när det har gått 11 dygn efter det att personen har fått ett positivt resultat på ett coronatest.

Coronavaccinationsintyget gäller som coronapass i 12 månader efter det att intyget har hämtats från Mina Kanta-sidor, och efter det kan man hämta vaccinationsintyget på nytt från Mina Kanta-sidor.

Testintyget gäller som coronapass i Finland, om personen har fått ett negativt resultat på ett coronatest högst 72 timmar tidigare.

Friskintyget gäller som coronapass i Finland, om personen har haft corona och det har gått högst 180 dygn efter det att personen har fått ett positivt resultat på ett coronatest.

Coronaintygen kan ha olika giltighetstider i olika EU-länder, och i samband med resa bör man därför alltid ta reda på vilka coronabegränsningar och rutiner som gäller i inreselandet.

Ja. Coronapass krävs av alla som har fyllt 16 år.

EU-länder

I Finland kan EU-ländernas samtliga coronaintyg (EU Digital Covid Certificate) användas som coronapass.

Länder som ingått samarbetsavtal med EU

En rad länder har kommit överens med EU om att deras coronaintyg ska vara kompatibla. Också de här ländernas digitala coronaintyg fungerar som coronapass i Finland och kan kontrolleras med appen Coronaintygsavläsaren.

Övriga situationer

Från och med 23.12.2021 gäller också intyg över coronavaccinationer eller tillfrisknande från covid-19 som utfärdats av länder utanför EU som coronapass i Finland.

Intyg som utfärdats utanför EU får kontrolleras manuellt av verksamhetsutövarna, utan appen Coronaintygsavläsaren.

Från och med 1.1.2022 kan dessutom personer som är stadigvarande bosatta i Finland och har vaccinerats mot corona i något annat land be hälsovårdsmyndigheten i sin bostadskommun utfärda ett EU-coronavaccinationsintyg.

Vaccination i ett EU-land

Om du har vaccinerats mot corona i ett EU-land är huvudregeln att du får EU:s coronavaccinationsintyg från landet i fråga.

Du bör få intyget från den medlemsstat där du vaccinerades, även om du inte längre vistas i landet i fråga.

Om du har fått vaccindoserna i coronavaccinationsserien i olika länder, får du EU:s coronavaccinationsintyg från den medlemsstat där den senare vaccindosen gavs.

Vaccination utanför EU

Om du har vaccinerats mot corona i ett land utanför EU kan du utnyttja det digitala covid-19-intyg som utfärdats i landet i fråga också inom EU på samma sätt som EU:s coronaintyg, om EU och landet i fråga har kommit överens om att deras intyg ska vara kompatibla.

Övriga situationer

Från och med 1.1.2022 ska kommunen utfärda EU:s coronaintyg till kommuninvånare som har ett intyg om vaccinering i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat utanför Europeiska unionen.

EU-coronavaccinationsintyg kan utfärdas endast för vaccinpreparat som har beviljats försäljningstillstånd av Europeiska kommissionen eller godkänts av Världshälsoorganisationen för användning i nödsituationer.

Kommunerna informerar sina invånare närmare om de lokala verksamhetsmodellerna.

Med kommuninvånare avses personer som har hemkommun i Finland eller som har med hemkommun jämförbar rätt till kommunens hälsovård till exempel på grund av arbete.

EU:s coronaintyg beviljas dock inte till turister eller andra som besöker Finland för en mycket kort tid.

Om du inte kan få EU:s intyg om coronavaccination har du möjlighet att få EU:s intyg om negativt covid-19-test genom att gå och ta ett covid-19-test i Finland.

Hör med en privat aktör om den har möjlighet att skapa och printa ut EU:s coronaintyg.

Ja. Från och med 23.12.2021 gäller också coronaintyg som utfärdats utanför EU som coronapass i Finland.

Intyg som utfärdats utanför EU kan kontrolleras manuellt utan appen Coronaintygsavläsaren.

Aktörer som är föremål för coronabegränsningar, så som restauranger eller arrangörer av offentliga tillställningar, kan ta i bruk coronapasset frivilligt.

Som kund eller deltagare ska du visa upp coronapasset i samband med inträdet eller deltagandet, om arrangören av tillställningen eller evenemanget så kräver.

Vaccinationen är inte obligatorisk. Vaccinationsintyget som används som coronapass är ett av EU:s coronaintyg. Det övriga är testintyget och intyget om tillfrisknande. Vilket som helst av dessa tre fungerar som coronapass.

Vaccinationsintyget är i kraft 12 månader, intyget om tillfrisknande från covid-19 180 dagar och testintyget 72 timmar.

Ja. Enligt lagen krävs coronapass av 16-åringar och äldre.

En 16–17-åring som inte har fått hela vaccinationsserien kan ta ett coronatest avgiftsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården för att få ett coronaintyg.

Lagen om coronapass är i kraft till och med 30.6.2022.

Information om ställen som använder coronapass fås direkt från de olika aktörerna, till exempel på restaurangernas och evenemangsarrangörernas webbsidor. Aktörerna informerar själva om de har beslutat att ta i bruk coronapasset som ett alternativ till coronabegränsningarna.

Coronapasset skulle vara en alternativ åtgärd som används endast då begränsningar som gäller evenemanget eller utrymmet i fråga är i kraft. Dylika begränsningar kunde till exempel vara begränsningar som gäller öppethållningstider eller publikmängd. Coronapasset är emellertid inte ett alternativ till begränsningar om myndigheten har stängt utrymmet eller förbjudit publikevenemanget helt och hållet på grund av coronasituationen.

Coronaintygsavläsaren är en app som används för att avläsa en persons giltiga EU-coronaintyg.

Evenemangsarrangören ska kunna avläsa coronaintyget som används som coronapass med en mobil enhet som innehåller appen Coronaintygsavläsaren, som godkänts av Institutet för hälsa och välfärd.

Appen öppnar kameran, som fotograferar coronaintygets QR-kod.

Appen för att läsa coronapass heter Coronaintygsavläsaren (Koronatodistuksen lukija). Här finns direkta länkar till apparna:

Avläsarapplikationen är i första hand avsedd för evenemangsarrangörer och organisationer.

Appen visar grönt eller rött resultat beroende på om coronaintyget uppfyller de nationella reglerna. Ett grönt resultat anger att coronaintyget är i kraft och duger. Ett rött resultat anger att intyget inte duger.

Dessutom visas i ett godkänt fall namnet på intygets ägare, så att man kan kontrollera att det är fråga om hens intyg. Övriga uppgifter visas inte.

I ett icke-godkänt fall visas inte personens namn av dataskyddsskäl.

Coronaintygets läsar-app visar inte dina hälsouppgifter för den som kontrollerar coronapasset. Appen visar endast ditt namn för kontrollanten av coronapasset i det fall att ditt coronaintyg har godkänts. Namnet behövs för att fastställa din identitet.