Vanliga frågor om coronaintyg

Vanliga frågor om coronaintyg

I Mina Kanta-tjänsten bereds ett coronaintyg som innehåller ett nationellt coronavaccinationsintyg och ett gemensamt coronaintyg för EU. EU:s coronaintyg innehåller tre olika intyg: intyg över coronavaccination, intyg över negativt covid-19-test och intyg över tillfrisknande från covid-19.

Det nationella coronavaccinationsintyget tas i bruk i maj 2021. EU:s gemensamma coronaintyg tas i bruk i juli.

EU:s coronaintyg som tas i bruk i juli består av tre olika intyg:

 • EU:s coronavaccinationsintyg syns på Mina Kanta-sidorna när en person har fått covid-19-vaccin. I intyget anges vilket vaccinpreparat som getts senast, datum för när det getts samt antalet givna vaccindoser. Om man har fått två vaccindoser, anges i intyget endast preparatets namn för den senaste vaccindosen.
 • EU:s testintyg fås via Mina Kanta-sidorna när man deltagit i ett covid-19-test och fått ett resultat. Intyget syns på Mina Kanta-sidorna utgående från det nyaste testresultatet.
 • EU:s intyg om tillfrisknande fås via Mina Kanta-sidorna efter att man haft coronavirussjukdomen och insjuknandet har bekräftats med ett positivt PCR-testresultat. Det finns två sorters coronatester: PCR-tester och snabbtester (antigentest). Resultat av snabbtest duger inte som bevis på att man har haft coronavirussjukdom.

EU:s coronavaccinationsintyg finns tillgängligt på Mina Kanta-sidor från och med den 22 juni. Intyg över testresultat och intyg över tillfrisknande från covid-19 finns tillgängliga på Mina Kanta-sidor från och med den 14 juli 2021.

En enskild person får intygen från Mina Kanta-tjänster efter att vaccinations- eller testresultaten har sparats i rätt form i Kanta-tjänsterna.

Äktheten hos EU:s coronaintyg verifieras med en QR-kod. EU:s coronaintyg godkänns i alla EU-länder.

Rent allmänt är det bra att undvika att resa eftersom coronasituationen är dålig i flera länder. Man ska dessutom kontrollera noggrant coronasituationen i destinationslandet innan avresa och anvisningarna gällande corona innan återresan till Finland.

Följer du dessa anvisningar för att få ut ditt intyg:

 1. Logga in på kanta.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.
 2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Du hittar en länk till intygsdelen också på första sidan till Mina Kanta-sidor.
 3. Tryck på länken ”Kontrollera om du har ett coronavaccinationsintyg (pdf)”. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik i pdf-format.

Spara PDF-filen i din egen telefon. På så sätt har du intyget till hands när du behöver det. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Vaccinationsintyget är i regel tillgängligt inom fem dygn från vaccinering.

I allmänhet finns coronaintyget på Mina Kanta-sidor inom ett dygn efter provtagningen.

Coronaintyget finns på Mina Kanta-sidor genast efter att testet har analyserats, när testresultatet har registrerats korrekt i informationssystemet. Hälso- och sjukvårdspersonalen har instruerats att spara testresultaten utan dröjsmål. Det bör observeras att testmetoden och transporten av provet till analyslaboratoriet tar längre tid särskilt vid PCR-test.

Medborgarna kan inte välja testmetod själva. Varje organisation som utför test använder sig av vissa testmetoder och preparat.

Observera att ett PCR-testresultat är det enda utifrån vilket det går att skapa ett intyg om tillfrisknande från covid-19.

För intyg som skapas på basis av ett negativt covid-19-test duger både PCR- och snabbtest (antigentest). Inreselandet kan dock bestämma vilken typ av testresultat man godkänner.

Om en person inte får fram intyget på Mina Kanta-sidorna, ska hen kontakta hälso- och sjukvården och begära ett utskrivet intyg. Personer som inte har möjlighet att använda Kanta-tjänsten eller bemyndiga en annan person att använda den, kan få en pappersversion av EU:s coronaintyg från verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

Du kan få ett intyg på Mina Kanta-sidor efter att den som gett vaccinet har sparat vaccinationsuppgifterna i rätt form i Kanta-tjänsterna. I allmänhet finns intyget tillgängligt inom fem dygn efter vaccinationen.

För en del av de vaccinerade visas uppgifterna med fördröjning, eftersom vaccinationsuppgifterna har korrigerats retroaktivt i olika datasystem.

Om ditt intyg alltså ännu inte syns på Mina Kanta-sidor, kan du lugnt vänta eftersom dina uppgifter kommer att registreras på Mina Kanta-sidor. Om du ändå behöver vaccinationsintyget av en tvingande orsak ska du kontakta den organisation som har gett vaccinet.

Coronaintyget på Mina Kanta-sidorna bildas av uppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården. Om det finns ett fel i uppgifterna i intyget ska du kontakta den aktör inom hälso- och sjukvården som du har fått vaccinationen av eller där coronatestet har gjorts. Kanta-tjänsterna kan inte korrigera felaktiga uppgifter.

Då felet har korrigerats i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem bildas det automatiskt också på Mina Kanta-sidorna ett coronaintyg i PDF-format med de korrekta uppgifterna.

Minderåriga får EU:s testintyg, friskintyg och vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidor.

Vårdnadshavaren ser på Mina Kanta-sidor uppgifter om sitt barn som är under 10 år och kan ladda ned ett coronaintyg. Coronaintyg för barn som är över 10 år visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor bara om hälso- och sjukvårdsorganisationen där barnet vaccinerats eller testats för corona har gjort de nödvändiga ändringsarbetena i sitt patientdatasystem.

Minderåriga kan också själva logga in på Mina Kanta-sidor. Då måste de ha ett identifikationsmedel, t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat.

Om den minderåriga själv eller hans eller hennes vårdnadshavare inte kommer in på Mina Kanta-sidor så att de kan printa ut coronaintyget därifrån, går det att få en utskrift av coronaintyget från hälso- och sjukvården.

De flesta offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer har en utskriftstjänst. Man måste be att få intyget från den hälso- och sjukvårdsenhet där vaccinet har getts eller där coronatestet har gjorts.

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna ger närmare anvisningar på lokal nivå om hur man kan få en utskrift av EU-coronaintyget.

Du får ett intyg om coronavaccination på Mina Kanta-sidor redan efter den första vaccinationen.

När du använder vaccinationsintyget i samband med en resa ska du kontrollera destinationslandets krav före resan. De flesta länder kräver full vaccinationsserie.

När du använder vaccinationsintyget som coronapass i Finland godkänns intyget när du har fått full vaccinationsserie.

Vaccinationsintyget är i kraft som coronapass om du har fått full vaccinationsserie

Du har fått full vaccinationsserie och det står 1/1, 2/2 eller 3/3 i punkten ”Givna vaccindoser” i ditt vaccinationsintyg. I de här fallen fungerar vaccinationsintyget som coronapass när det har gått 7 dagar sedan den sista vaccinationen.

Coronaintyget fungerar som coronapass också när det står 3/2 eller 3/1 i ditt vaccinationsintyg. De här anteckningarna betyder att intyget är i kraft omedelbart och att du har fått en boosterdos, trots att du tidigare har fått full vaccinationsserie.

Vaccinationsintyget är inte i kraft som coronapass

Vaccinationsintyget är inte i kraft som coronapass om det står 1/2 eller 2/3 i vaccinationsintyget. I de här fallen är din vaccinationsserie ännu inte fullbordad.

EU:s coronaintyg används i samband med resor och från och med 16.10.2021 nationellt som coronapass.

Coronavaccinationsintyget och de övriga covid-19-intygen på Mina Kanta-sidor är avsedda för personens eget bruk.

Användning av EU:s coronaintyg som coronapass

Coronaintyget används som coronapass och är då ett alternativ till myndigheternas begränsningsåtgärder i Finland. Läs mer: Vanliga frågor om coronapass (kanta.fi)

Användning av EU:s coronaintyg i samband med resor

Före resan ska man själv ta reda på vilken typ av intyg mållandet kräver. Varje EU-land bestämmer självt om det kräver EU-coronaintyg vid inresa. Om du har bestämt dig för att resa ska du noggrant kontrollera coronaläget i destinationslandet, och före återresan coronaläget i Finland samt anvisningarna som gäller corona.

Aktuella resemeddelanden läggs ut på Utrikesministeriets webbplats (um.fi). Mer information om anvisningar och begränsningar som gäller resor i EU-länder finns också på Re-open EU (europa.eu).

Från och med 16.10.2021 används EU:s coronaintyg också som coronapass i Finland. Om man använder EU:s coronaintyg som coronapass lönar det sig att ladda ned det från Mina Kanta-sidor och spara det i telefonen som pdf-dokument eller skriva ut det på papper, så att man har det till hands vid behov.

Coronapasset kan användas som alternativ till coronabegränsningar. Coronapass kan krävas till exempel på restauranger och nattklubbar samt på offentliga tillställningar, i konditionssalar och andra lokaler för motion och idrott inomhus, i simhallar och badinrättningar, på dansställen och i lokaler som används för grupphobbyverksamhet, i nöjes- och temaparker, i djurparkers inomhusutrymmen, i inomhuslekparker och inomhuslekplatser samt i museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler.

Information om reseanvisningar och resebegränsningar i EU-länder finns på webbplatsen Re-open EU (europa.eu).

Uppgifterna på EU:s coronaintyg finns på finska, svenska och engelska.

Coronatest för utlandsresor från Finland görs inom den privata hälso- och sjukvården. De här coronatesten är avgiftsbelagda. EU:s testintyg fås från Mina Kanta-sidor också när testet gjorts inom den privata hälso- och sjukvården.

De test som görs när man återvänder till Finland är däremot avgiftsfria inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det lönar sig att boka tid i förväg för det här testet, till exempel via tjänsten FINENTRY (finentry.fi).

FPA ersätter inte coronatest som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården på grund av resa. I enlighet med sjukförsäkringslagen ersätter FPA coronatest endast för personer med symtom samt i exponeringssituationer även coronatest för symtomfria personer på läkarordination, i enlighet med THL:s anvisningar.

Det rekommenderas att man hämtar intyget på Mina Kanta-sidor och visar upp det via smarttelefonen. Man kan också själv skriva ut intyget från Mina Kanta-sidor.

Om en person inte får intyget från Mina Kanta-sidor måste han eller hon vända sig till hälso- och sjukvården och be att få en utskrift av intyget. Den som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-sidor eller ge någon annan person fullmakt att göra det på deras vägnar kan få ett coronaintyg på papper från hälso- och sjukvårdens verksamhetsställen.

Coronatest för utlandsresor från Finland görs inom den privata hälso- och sjukvården. De här coronatesten är avgiftsbelagda. EU:s testintyg fås från Mina Kanta-sidor också när testet gjorts inom den privata hälso- och sjukvården.

Utfärdandet av EU:s coronavaccinationsintyg regleras av en EU-förordning, enligt vilken EU:s coronavaccinationsintyg fås från det land där vaccinationen har getts. Intyget ska också gå att fås retroaktivt från det land där vaccinationen har getts. Be alltså om ett intyg från det land där du har fått vaccinationen. Om du har fått vaccindoserna i vaccinationsserien i olika EU-länder ska du be om ett intyg över en fullständig vaccinationsserie från det land där den senaste dosen har getts.

En person som har fått coronavaccin i ett land utanför EU kan behöva uppdatera det vaccinationsintyg som utfärdats av landet utanför EU till ett EU-coronavaccinationsintyg för att kunna utnyttja de rättigheter som EU:s digitala coronavaccinationsintyg ger.

På social- och hälsovårdsministeriets (SHM) rekommendation kan kommunerna på begäran bevilja EU:s coronavaccinationsintyg till personer som har fått coronavaccin

 • i länder utanför EU eller
 • vid ambassader i Finland.

Intyg beviljas dock inte resenärer eller andra som besöker Finland mycket kortvarigt.

EU:s coronavaccinationsintyg kan endast utfärdas för vaccinpreparat som Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd för eller som finns på WHO:s lista över nödanvändning.

Även personer som fått vaccin i länder utanför EU kan få ett vaccinationsintyg från det land där vaccinet har getts. Digitala coronaintyg från vissa länder utanför EU kan redan nu kontrolleras digitalt i EU-länderna. Man kan prova om ett coronavaccinationsintyg fungerar genom att ladda ner appen Coronaintygsavläsaren (thl.fi) och testa om intyget kan läsas.

En verksamhetsmodell för att bevilja coronavaccinationsintyg skapas för närvarande i kommunerna och regionerna. Aktörerna inom den offentliga hälso- och sjukvården i kommunerna informerar invånarna i sitt område om hur man ansöker om och hur EU:s coronavaccinationsintyg beviljas i det egna området.

EU:s coronaintyg fås från det land där coronatestet har gjorts. EU-länderna ska också utfärda intyg i efterhand. Be alltså att få ett intyg från det land där du fått testresultatet. Coronaintyg som beviljats av ett EU-land fungerar i andra EU-länder, bara intyget har registrerats enligt gemensam praxis.

Negativa testresultat är i kraft bara en kort tid, så för deras del lönar det sig inte att be om testresultat från utlandet, utan i stället är det bäst att låta testa sig på nytt i Finland vid behov.

Om du har haft corona och fått resultatet utomlands ska du be om ett testintyg från det land där du testades.

Tanken bakom EU:s coronaintyg är att det vid vaccination som ges utomlands ska gå att få ett vaccinationsintyg från det land där vaccinationen har getts Intyget ska också gå att fås retroaktivt från det land där vaccinationen har getts.  Be alltså om ett intyg från det land där du har fått vaccinationen. Det är inte meningsfullt att skriva ett nytt intyg i Finland om ett vaccinationsintyg redan har gjorts utomlands.

Det är möjligt att registrera uppgifterna om vaccinationer som getts någon annanstans än i Finland i en inhemsk elektronisk patientjournal, men i Finland kan man endast få ett vaccinationsintyg för vaccinationer som getts i Finland och med vaccinpreparat som används i Finland.

Ett coronaintyg som utfärdats i ett EU-land fungerar i andra EU-länder förutsatt att intyget har registrerats enligt gemensam praxis.

I detta fall är det förmodligen lättast att du går och tar den andra vaccinationen i Finland. Då är det möjligt att registrera uppgifterna så att du får ett vaccinationsintyg i Mina Kanta-sidor.

Kontakta en finländsk aktör inom hälso- och sjukvården och kontrollera att du har ett intyg eller dokument över den första vaccindosen som du fått i ett annat EU-land.

Be en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att registrera den vaccination som du fått i Finland som den andra vaccindosen och följ de anvisningar som du har fått ifall den som ger vaccinationen ber om mer information.

Intyg kan beviljas för vaccinpreparat som antingen Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd för eller som Världshälsoorganisationen (WHO) har godkänt för användning i nödsituationer.

Huvudregeln är att du får coronavaccinationsintyget från det land där du vaccinerades.

Vaccination i ett EU-land

Om du har vaccinerats mot corona i ett EU-land är huvudregeln att du får EU:s coronavaccinationsintyg från landet i fråga.

Du bör få intyget från den medlemsstat där du vaccinerades, även om du inte längre vistas i landet i fråga.

Om du har fått vaccindoserna i coronavaccinationsserien i olika länder, får du EU:s coronavaccinationsintyg från den medlemsstat där den senare vaccindosen gavs.

Vaccination utanför EU

Om du har vaccinerats mot corona i ett land utanför EU kan du utnyttja det digitala covid-19-intyg som utfärdats i landet i fråga också inom EU på samma sätt som EU:s coronaintyg, om EU och landet i fråga har kommit överens om att deras intyg ska vara kompatibla.

Om ingen överenskommelse om kompatibla intyg finns, kan du be kommunens hälsovårdsmyndighet utfärda ett EU-coronavaccinationsintyg åt dig.

Varje kommun informerar sina invånare om de lokala verksamhetsmodellerna för utfärdande av EU-coronavaccinationsintyg. EU-coronavaccinationsintyg kan utfärdas endast för vaccinpreparat som har beviljats försäljningstillstånd av Europeiska kommissionen eller godkänts av Världshälsoorganisationen för användning i nödsituationer.

Intyg beviljas dock inte till turister eller andra som besöker Finland för en mycket kort tid.

Om du inte kan få EU:s coronavaccinationsintyg har du möjlighet att få EU:s intyg om negativt covid-19-test genom att gå och ta ett covid-19-test i Finland.

Mer information:

10.11.2021 följande länder: Georgien, Moldavien, Nya Zeeland, Serbien, Förenade kungariket Storbritannien och Irland, Armenien, Israel, Färöarna, Marocko, Panama, Albanien, Monaco, Andorra, Nordmakedonien, Ukraina, Turkiet, Vatikanstaten, San Marino och Schweiz.

Det kostar inget att skriva ut EU:s coronavaccinationsintyg i Finland. Den person som behöver intyget svarar för eventuella kostnader för att översätta ett coronavaccinationsintyg från ett land utanför EU.

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller följande uppgifter om coronavaccinationer:

 • den vaccinerade personens namn och personbeteckning
 • uppgifter om vaccinpreparatet som getts. Om två doser av vaccin har getts ges endast uppgifterna för den senare dosen.
 • information om hur många doser personer har fått.
 • identifikationsuppgifter för intyget, till exempel uppgifter om den organisation som har gett vaccinationen.

Ja. Varje vaccindos ska antecknas i EU:s coronaintyg. EU:s medlemsländer bestämmer själva om de kräver en eller två vaccindoser av de anländande personerna.

Eftersom det i det elektroniska eller utskrivna coronaintyget och i dess QR-kod finns personuppgifter, rekommenderas det att intygen eller bilder av dem inte ska delas till exempel i sociala medier. Förvara och använd intyget omsorgsfullt liksom andra dokument som innehåller uppgifter om dig.

 • Vaccineringsintyget är i kraft i 12 månader.
 • Ett intyg över tillfrisknande från covid-19 gäller enligt rekommendationen tidigast 11 dygn och högst 180 dygn efter det att personen har fått ett positivt korontest.
 • Enligt EU-förordningens rekommendation möjliggör ett negativt testresultat resor på basis av snabbtestet 48 timmar och på basis av PCR-testet 72 timmar efter provtagningen. Kontrollera alltid de landsspecifika kraven innan du reser.

Resenären ska före resan utreda vilket EU-coronaintyg som behövs för gränsövergången till mållandet. För gränsövergång kan det räcka med EU:s coronavaccinationsintyg. Före resan ska man noggrant kontrollera läget i mållandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Re-open EU (reopen.europa.eu)

Personer som inte har finsk personbeteckning kan nu få EU:s coronaintyg som pappersutskrift från hälso- och sjukvården. Utan personbeteckning går det inte att få intyget från tjänsten Mina Kanta-sidor.

Intyget som printas ut inom hälso- och sjukvården är samma EU-coronaintyg som kan printas ut från Mina Kanta-sidor. Med tillfällig identifikationskod kan EU:s coronaintyg printas ut endast av den hälso- och sjukvårdsenhet som har registrerat uppgifterna. Intyget printas ut från den temporära nationella utskrifts- och registreringstjänsten eller från patientdatasystemet.

Personer som har finsk personbeteckning och ett identifikationsmedel av något slag, till exempel finska bankkoder, kan få EU:s coronaintyg direkt från tjänsten Mina Kanta-sidor. Man måste inte vara finsk medborgare för att använda Mina Kanta-sidor.

Enligt THL:s anvisningar kan personer som har haft corona som bekräftats med PCR-test ges bara en coronavaccindos i stället för två doser. Om en person som fått den första vaccindosen insjuknar i corona efter det, finns det inte längre behov av att ge den andra vaccindosen. Både i EU och Finland utreder man som bäst hur coronaintyget i fortsättningen ska skapas i en sådan situation. För närvarande kan personen vid resa utnyttja friskintyget och/eller vaccinationsintyget om den 1:a dosen. Friskintygets giltighetstid börjar 11 dagar efter testresultatet och upphör 180 dagar efter testresultatet.
 
Det finns skillnader mellan EU-länderna, och varje EU-land har fattat sina egna beslut om huruvida en kombination av intyg om tillfrisknande och intyg om den första vaccindosen är tillräckligt vid resa från ett land till ett annat. Gå in på sidan Reopen EU (reopen.europa.eu) före resan och kolla vilka krav som gäller vid gränsövergång till inreselandet vid tidpunkten i fråga.

Det är enkelt för resenären att få och visa upp coronaintyget: var och en kan visa upp intyget på sin egen mobilenhet eller skriva ut det på papper. Intyget är kostnadsfritt.

Det krävs ingen hälso- och sjukvårdspersonal för att bevilja intyget: intyget skapas automatiskt på Mina Kanta-sidor och hälso- och sjukvårdens resurser kan användas för andra uppgifter.

Det är enkelt för EU-länder att avläsa de anländande resenärernas coronaintyg som är gemensamma inom hela EU. Länderna bestämmer själva vilka intyg som de förutsätter av de anländande och om de förutsätter till exempel en eller två vaccindoser. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma coronaintyg om medlemslandet även godkänner motsvarande intyg.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för genomförandet av och tidtabellen för projektet.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för projektet i sin helhet samt för lagberedningen och det internationella samarbetet mellan ministerierna.

FPA genomför coronaintyget och nödvändiga ändringar i Mina Kanta-tjänsten samt ansvarar för Mina Kantas kundservice och kundkommunikation.

Den preliminära totalkostnadskalkylen för det elektroniska coronaintyget är 3,5 miljoner euro. I kalkylen ingår bland annat kostnaderna för att utveckla tjänsten Mina Kanta-sidor samt ändringar i patientdatasystemen för att uppgifterna ska förmedlas från systemen till Kanta-tjänsterna i rätt format.

I summan ingår också kostnader för att registrera vaccinationsuppgifter med en eventuell separat Kanta-certifierad applikation eller webbtjänst, om de ändringar som vaccinationsintyget kräver inte kan genomföras i alla patientdatasystem som används.

Dessutom har man i bedömningen beaktat kostnaderna för bland annat THL:s, FPA:s, SHM:s och andra organisationers expertarbete samt för kommunikationen och marknadsföringen av det elektroniska coronaintyget.

Målet är att man i fortsättningen utöver intyget över coronavaccination också ska kunna få ett intyg över alla andra vaccinationer samt till exempel laboratorie- och andra undersökningar via Mina Kanta-sidor. Finansieringen skapar grunden för framtida utvecklingsarbete.

Vaccinationsuppgifterna finns på Mina Kanta-sidorna. På Mina Kanta-sidorna finns den nya sektionen Vaccinationer, där vaccinationsuppgifterna syns i takt med att registreringen av uppgifterna inom hälso- och sjukvården förnyas.

Om en serviceenhet inom hälso- och sjukvården redan registrerar vaccinationer på det nya sättet, syns vaccinationsuppgifterna på Mina Kanta-sidorna enligt vaccinationens ämne. Vaccinationer som registrerats på gammalt sätt syns fortfarande på Mina Kanta-sidorna enligt tidpunkten för besöket.

Mina Kanta-sidor kan endast visa de vaccinationsuppgifter som har registrerats efter att hälso- och sjukvårdsenheten har anslutit sig till Kanta-tjänsterna.
Du kan höra dig för om vaccinationer som getts före detta vid de hälso- och sjukvårdsenheter du besökt. Du kan också ha ett vaccinationskort på papper där dina vaccinationer har antecknats.

Äktheten hos EU:s coronaintyg verifieras digitalt med en QR-kod. Även äktheten hos ett intyg som skrivits ut på papper verifieras digitalt med en QR-kod.

Medborgarna kan inte välja testmetod själva. Varje organisation som utför test använder sig av vissa testmetoder och preparat.

Observera att ett PCR-testresultat är det enda utifrån vilket det går att skapa ett intyg om tillfrisknande från covid-19.

För intyg som skapas på basis av ett negativt covid-19-test duger både PCR- och snabbtest (antigentest). Inreselandet kan dock bestämma vilken typ av testresultat man godkänner.

För närvarande finns det inga planer på att coronaintyget ska kunna visas med betal- eller bankkort.

Flera aktörer funderar över användningen av intyg med annan teknologi, såsom chipkort. Bland annat Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) gör sin egen utredning om ett coronavaccinationsintyg som kan kopplas till ett betalkort, men det är inte kopplat till och påverkar inte Mina Kantas coronaintyg.

Coronaintyget görs på Mina Kanta-sidorna, som är en riksomfattande webbtjänst som är i omfattande användning. I Mina Kantas e-tjänst ser medborgarna sina hälsouppgifter, såsom diagnos- och laboratorieuppgifter samt recept.

Sidan har uppdaterats 18.08.2021