Potilastietovarannon kehittäminen

Potilastietovarannon kehittäminen

Vuonna 2024 palvelun kehittämisessä panostetaan muun muassa asiakastietolain muutoksiin ja ajanvaraustietojen tuomiseen Kanta-palveluihin. Uutta on myös mahdollisuus luovuttaa potilastietoa hyvinvointisovelluksille ja terveydenhuollon digitaalisille asiointipalveluille.

Keskeisimmät kehittämiskohteet vuodelle 2024 terveydenhuollon Kanta-palveluissa ovat

Terveydenhuollon ajanvaraus

Potilastietovarantoon toteutetaan mahdollisuus terveydenhuollon ajanvaraustietojen arkistointiin ja hakuun. Kannan kautta ajanvaraustiedot ovat hyvinvointialueiden ja muiden sote-palveluntuottajien hyödynnettävissä aiempaa laajemmin.  

OmaKannassa asiakkaalle mahdollistetaan tulevaisuudessa ajanvaraustietojen katselu ja siirtyminen palvelunantajan ajanvarausjärjestelmään linkillä esimerkiksi varausten perumisia ja siirtoja varten. Kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta tarkentuu, kun esimerkiksi perusterveydenhuollossa työskentelevä ammattilainen voi jatkossa nähdä asiakkaalle tehdyt erikoissairaanhoidon ajanvaraukset.

Asiakastietolain mukaan asiakkaalle ilmoitettavat terveydenhuollon ajanvaraukset pitää tallentaa Potilastietovarantoon viimeistään 1.10.2026.

Lue lisää ajanvaraustietojen arkistoinnista ja hausta.

Tuki toimintansa päättäneiden yksityisten palvelunantajien aineistojen rekisterinpidolle

Toimintansa lopettavan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan täytyy lain mukaan toimittaa rekisterinpitoonsa kuuluvat potilas- ja asiakasasiakirjat Kelaan säilytettäväksi. Velvoite koskee sähköisiä ja paperisia asiakirjoja. Tämän jälkeen rekisterinpitäjän velvoitteet jakaantuvat Kelan ja sen hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin välillä, jonka alueella palvelunantajan kotipaikka on sijainnut.

Lue lisää asiakas- ja potilastietojen arkistoimisesta toiminnan päätyttyä

Potilastietovarantoon rakennetaan tuki rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitamiselle. Rekisterinpitäjän täytyy voida tietojen luovuttamisen lisäksi korjata tai mitätöidä tietoja. Tästä johtuen käytössä oleviin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin täytyy tehdä muutoksia.  

Potilastietojen luovuttaminen hyvinvointisovelluksille ja digitaalisille asiointipalveluille

Uudet rajapinnat potilastietojen luovuttamiseksi hyvinvointisovelluksille julkaistaan tuotantoon joulukuussa 2024. Rajapintojen avulla potilastiedot voidaan OmaKannan lisäksi näyttää kansalaiselle myös hyvinvointisovellusten avulla. Hyvinvointisovellusten joukkoon luetaan myös hyvinvointialueiden ja yksityisten sote-toimijoiden omat digitaaliset asiointipalvelut. 

Asiakkaan täytyy ottaa palvelu käyttöön ja hyväksyä tietojen luovutus, jotta hän voi saada omat potilastietonsa sovellukseen tai asiointipalveluun. Hyvinvointisovellustoimittajien täytyy sertifioida sovelluksensa. 

Hoitoon pääsyn seuranta: hoidon tarpeen arvio 

Hoitoon pääsyn seurantaa ja arviointia kehitetään parhaillaan. Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa voidaan tulevaisuudessa seurata hoitoon pääsyä Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista. Yhtenäinen Kanta-tietorakenne mahdollistaa tietojen sujuvan hyödyntämisen hoitoprosessissa. 

Ensimmäisessä vaiheessa Potilastietovarantoon toteutetaan uusi hoidon tarpeen arvio -asiakirja. Tämä mahdollistaa yhtenäisen mallin hoidon tarpeen arviointiin ja sen seurantaan. Hoidon tarpeen arvio -asiakirjan tietorakenne ohjaa ammattilaisen työtä ja tukee hoidon suunnittelua. 

Sivua päivitetty 28.5.2024