Potilastiedon arkiston kehittäminen

Potilastiedon arkiston kehittäminen

Potilastiedon arkiston kehittämisessä panostetaan vuonna 2023 asiakastietolain mukaisiin luovutustenhallinnan muutoksiin sekä terveyspalvelujen hoitoon pääsyn seurannan edellyttämiin tehtäviin.

Tärkeimpänä kehittämiskohteena on valmistautuminen uuden asiakastietolain mukaisiin luovutustenhallinnan muutoksiin.

Asiakastietolain luovutustenhallinnan muutokset

Potilastiedon arkiston tärkeimmät muutokset vuonna 2023 ovat Potilastiedon arkiston uusi kieltolomake ja toisiolain 55 § mukainen kieltolomake.

Potilastiedon arkiston uusi kieltolomake

Potilastiedon arkiston uusi kieltolomake päivittää kieltolomakkeen tukemaan asiakastietolain uusia kieltomahdollisuuksia:

 • potilaat pystyvät kohdistamaan kiellon kerralla kaikkeen potilastietoon
 • potilaat pystyvät kohdistamaan kiellon myös yksityisen työterveyshuollon rekisteriin
 • huoltaja tai muu laillinen edustaja pystyy asettamaan kieltoja alaikäisen ja täysi-ikäisen potilaan puolesta.

Uuden kieltolomakkeen määrittelyt on julkaistu ja kokonaisuus on testattavissa asiakastestiympäristössä Q1/2023 aikana. Uusia kieltoja voi asettaa OmaKannassa ja terveydenhuollossa 1.1.2024 jälkeen, joten muutos edellyttää nopeaa toteutusta ja käyttöönottoa myös terveydenhuollossa.

Toisiolain 55 §:n mukainen kieltolomake

Henkilö voi 1.1.2024 jälkeen asettaa kiellon koskien kliinisen löydöksen perusteella tehtävää yhteydenottoa. Yhteydenottokieltoja voi asettaa OmaKannassa ja terveydenhuollossa viimeistään 1.1.2024, joten muutos edellyttää nopeaa toteutusta ja käyttöönottoa myös terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon hoitoon pääsyn seurannan kokonaisuus

Terveyspalvelujen hoitoon pääsyn seurannan kokonaisuuteen kuuluvat tärkeimmät vuoden 2023 kehittämiskohteet:

 • merkinnäntekijämuutokset
 • terveydenhuollon ajanvaraukset
 • ostopalvelun valtuutus 2.0
 • hoidon tarpeen arviointi -asiakirja

Merkinnäntekijämuutokset

Potilastiedon arkistoon on tulossa tuki kolmelle uudelle merkinnäntekijätyypille:

 • KOR: Korjausta eli KOR-roolia hyödynnetään alkuperäisen merkinnän sisältäessä virheellisesti kirjattua tai tuotettua tietoa. KOR-roolilla kirjatun merkinnäntekijän tiedon lisäksi merkinnällä näkyy alkuperäisen merkinnän tekijän tiedot (esimerkiksi OmaKannassa näkyy alkuperäinen merkinnän tekijä).
 • OHJ-merkinnäntekijäroolia ja siihen liittyvää ohjeistusta tarvitaan, koska erilaiset ohjelmistorobotit, lääkinnälliset laitteet yms. tuottavat enenevässä määrin aineistoa Potilastiedon arkistoon. EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen (2017/745) mukaisilla lääkinnällisillä laitteilla tunnistaminen ja yksilöinti toteutetaan UDI-tunnisteella (Unique Device Identifier).
 • KAN: Ajanvarausasiakirjassa sallitaan merkinnän tekijän rooliksi KAN, mikäli potilas on viimeinen asiakirjaan tietoa tuottanut henkilö.

Merkinnäntekijämuutosten uuteen määrittelykokoelmaan on tulossa myös muita täydennyksiä Potilastiedon arkiston tietosisältöihin. Ensimmäiseksi laboratoriotutkimusten ja kuvantamistutkimusten tietosisältöön on tulossa täydennyksiä kuvantamisen ja asiakaspalautteen pohjalta.

Lue lisää merkinnäntekijämuutoksista.

Ajanvaraukset

Potilastiedon arkisto tukee jatkossa terveydenhuollon ajanvaraustietojen arkistointia ja hakua.

Ajanvaraustietojen siirtäminen ja hyödyntäminen eri toimijoiden välillä on koettu keskeiseksi tarpeeksi. Sähköinen ajanvaraus voidaan integroida osaksi sekä asiakkaan että ammattilaisen prosessia. Ajanvaraukset ovat myös keskeinen osa ammattilaisten tarvitsemaa asiakkaan tilannekuvaa ja yhteenvetotietoja.

Asiakkaalle mahdollistetaan OmaKannassa

 • ajanvaraustietojen katselu
 • siirtyminen ajanvarausjärjestelmään linkillä.

Ajanvarausasiakirja tulee olemaan ensimmäinen Potilastiedon arkiston FHIR-standardin mukainen asiakirja. Työstö alkaa vuoden 2023 alussa toiminnallisten ja teknisten määrittelyjen päivittämisellä.

Lue lisää ajanvaraustietojen arkistoinnista ja hausta.

Ostopalvelun valtuutus 2.0

Ostopalveluratkaisuun 2.0 on tehty asiakkaiden tarpeista nousseita kehittämistoiveita.

Lue lisää Ostopalvelun valtuutus 2.0:sta.

Hoidon tarpeen arviointi -asiakirja

Potilastiedon arkistoon lisätään tuki hoidon tarpeen arvion rakenteiselle kirjaamiselle. Hoidon tarpeen arvio on olennainen osa hoidon pääsyn seurantatietojen saamista Potilastiedon arkistoon kirjattavien tietojen pohjalta.

Sivua päivitetty 20.4.2023