Potilastiedon arkiston kehittäminen

Potilastiedon arkiston kehittäminen

Potilastiedon arkiston kehittämisessä panostetaan vuonna 2022 uuden asiakastietolain mukaisiin luovutustenhallinnan muutoksiin sekä koronapandemiaan liittyviin tehtäviin.

Tärkeimpänä kehittämiskohteena on valmistautuminen uuden asiakastietolain mukaisiin luovutustenhallinnan muutoksiin. Lisäksi kehittämisessä keskitytään koronatodistukseen liittyviin tiedonhallinnan tehtäviin.

Muita lähiaikojen kehittämiskohteita ovat

 • merkinnäntekijämuutokset
 • ajanvaraukset
 • ostopalveluratkaisu 2.0
 • teknisten rajapintojen (palvelupyyntöjen) uudistaminen
 • hoidon tarpeen arviointi.

Merkinnäntekijämuutokset

Potilastiedon arkistoon on tulossa tuki kolmelle uudelle merkinnäntekijätyypille:

 • KOR: Korjausta eli KOR-roolia hyödynnetään alkuperäisen merkinnän sisältäessä virheellisesti kirjattua tai tuotettua tietoa. KOR-roolilla kirjatun merkinnäntekijän tiedon lisäksi merkinnällä näkyy alkuperäisen merkinnän tekijän tiedot (esimerkiksi Omakannassa näkyy alkuperäinen merkinnän tekijä).
 • OHJ-merkinnäntekijäroolia ja siihen liittyvää ohjeistusta tarvitaan, koska erilaiset ohjelmistorobotit, lääkinnälliset laitteet yms. tuottavat enenevässä määrin aineistoa Potilastiedon arkistoon. EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen (2017/745) mukaisilla lääkinnällisillä laitteilla tunnistaminen ja yksilöinti toteutetaan UDI-tunnisteella (Unique Device Identifier).
 • KAN: Ajanvarausasiakirjassa sallitaan merkinnän tekijän rooliksi KAN, mikäli potilas on viimeinen asiakirjaan tietoa tuottanut henkilö.

Merkinnäntekijämuutosten määrittelyt on julkaistu ja toiminnallisuus on nyt valmis potilastietojärjestelmätoimittajien omatoimiseen testaukseen ja toteutukseen.

Muu kehittäminen on jouduttu keskeyttämään vuonna 2021 koronatiedonhallintaan ja asiakastietolain muutoksiin liittyvien töiden johdosta.

Lue lisää merkinnäntekijämuutoksista.

Merkinnäntekijämuutosten käyttöönoton aikataulut

 • THL on valmistellut ostopalveluratkaisun kehittämiseen ja merkinnäntekijämuutoksiin liittyviä toiminnallisia määrittelyjä. Potilastiedon arkiston toiminnalliset määritykset on julkaistu 1.6.2020. 
 • Merkinnäntekijämuutoksiin liittyvät CDA-määritykset on julkaistu 30.9.2020.
 • Merkinnäntekijämuutokset ja siihen liittyvä uusi määrittelykokoelma 2021.1 ovat valmiina potilastietojärjestelmien omatoimiseen testaukseen asiakastestiympäristössä.

Ajanvaraukset

Potilastiedon arkisto tukee jatkossa terveydenhuollon ajanvaraustietojen arkistointia ja hakua.

Ajanvaraustietojen siirtäminen ja hyödyntäminen eri toimijoiden välillä on koettu keskeiseksi tarpeeksi. Sähköinen ajanvaraus voidaan integroida osaksi sekä asiakkaan että ammattilaisen prosessia. Ajanvaraukset ovat myös keskeinen osa ammattilaisten tarvitsemaa asiakkaan tilannekuvaa ja yhteenvetotietoja.

Asiakkaalle mahdollistetaan Omakannassa

 • ajanvaraustietojen katselu
 • siirtyminen ajanvarausjärjestelmään linkillä.

Toiminnallisuuden toteutus- ja käyttöönottoaikataulu arvioidaan syksyllä 2021.

Lue lisää ajanvaraustietojen arkistoinnista ja hausta.

Ostopalveluratkaisu 2.0

Ostopalveluratkaisun kehittäminen on jouduttu keskeyttämään vuonna 2021 koronatiedonhallintaan ja asiakastietolain muutoksiin liittyvien töiden johdosta. Tavoitteena on saada ostopalveluratkaisu 2.0 käyttöön vuoden 2022 aikana.

Ostopalveluratkaisuun 2.0 on tehty asiakkaiden tarpeista nousseita kehittämistoiveita.

Lue lisää Ostopalveluratkaisu 2.0:sta.

Ostopalveluratkaisun käyttöönoton aikataulut

Potilastiedon arkiston uudet palvelupyynnöt

Uudet palvelupyynnöt ovat potilastietojärjestelmille suositeltava tapa hakea ja arkistoida tietoa Potilastiedon arkistoon.

Yksinkertaisempi hakutapa tukee sekä omasta rekisteristä että ostopalvelutilanteessa tehtyjä hakuja. Näin merkittävä määrä vanhoja palvelupyyntöjä korvautuu.

Arkistointivaiheessa tietoja tarkastetaan enemmän, millä varmistetaan arkistoitavien tietojen parempi laatutaso. Kun arkistoitava aineisto kasvaa, haun palvelupyynnöt helpottavat tiedon hakemista. Hakutulosten sivutus mahdollistaa tiedon hakemisen pienempinä osina.

Lue lisää uusista palvelupyynnöistä.

Uusien palvelupyyntöjen aikataulu

 • Uudet palvelupyynnöt ovat käytettävissä potilastietojärjestelmille asiakastestiympäristössä omatoimiseen testaukseen.
 • Asiakkaiden käyttöönotot voivat alkaa yhteistestausten päätyttyä.

Hoidon tarpeen arviointi

Potilastiedon arkistoon lisätään tuki hoidon tarpeen arvion rakenteiselle kirjaamiselle. Hoidon tarpeen arvio on olennainen osa Valtava-hankkeessa (thl.fi) kehitettävää hoidon pääsyn seurantatietojen saamista Potilastiedon arkistoon kirjattavien tietojen pohjalta.

Sivua päivitetty 15.03.2022