Utveckling av Patientdataarkivet under 2020

Utveckling av Patientdataarkivet under 2020

Vid utvecklingen av Patientdataarkivet under 2020 satsar man på förändringar i hanteringen av utlämnande enligt den nya kunduppgiftslagen, köptjänstlösningar, ändringar i den som gjort en anteckning samt på servicehändelser.

De viktigaste utvecklingsobjekten är förberedelser för förändringarna i utlämnande av uppgifter enligt den nya kunduppgiftslagen. Mer om detta på sidan Hanteringen av utlämnande av uppgifter.

De övriga utvecklingsobjekten är 

 • köptjänstlösning 2.0
 • ändringar i den som gjort en anteckning
 • servicehändelser.

Köptjänstlösning 2.0

I köptjänstlösning 2.0 har man genomfört förbättringar som kunderna uttryckt önskemål om.

Bättre stöd för servicesedelverksamhet: öppen fullmakt för köpta tjänster

Ofta beviljas en person en servicesedel så att han eller hon själv kan välja tjänsteproducent senare.

I och med köptjänstlösning 2.0 kan en fullmakt för köpta tjänster skapas som en s.k. öppen fullmakt, alltså utan uppgift om producent. Tjänsteproducenten kan på personens begäran uppdatera uppgiften om producent i den öppna fullmakten för köpta tjänster. Detta minskar tjänsteanordnarens arbete, när han inte längre behöver sköta om att uppdatera fullmakten för köpta tjänster genom att lägga till uppgiften om producent.

Information om tjänsten till tjänsteproducenten

På fullmakten för köpta tjänster kan anordnaren lägga till information till producenten med tanke på produktionen av tjänsten, till exempel 

 • servicesedelns identifikationskod
 • uppgift om klassifikationen av tjänstens innehåll
 • referens till en handling i Patientdataarkivet
 • ytterligare information med tanke på produktionen av tjänsten.

Tjänsteproducenten kan hämta alla sina öppna köptjänstfullmakter på en gång utan att behöva specificera patienten. Med hjälp av denna sökmöjlighet och den information om tjänsten som antecknats i köptjänstfullmakten får producenten information om sina kommande arbetsuppgifter.

En ny sökfaktor som lagts till är möjligheten att använda uppgiften om producentens serviceenhet.

Bättre uppföljning av köptjänst- och servicesedelproduktionen

I en köptjänstsituation sparas köptjänstfullmaktens identifikationskod/-koder på servicehändelsen. Med hjälp av denna uppgift går det att följa arbetet som utförs som köptjänst.

Tidsplan för införandet av köptjänstlösningen

Ändringar i den som gjort en anteckning

Patientdataarkivet kommer att få stöd för tre nya typer av den som gjort en anteckning:

 • KOR: Korrigering eller rollen KOR används när den ursprungliga anteckningen innehåller felaktigt dokumenterade eller producerade uppgifter. Utöver uppgiften om den som gjort en anteckning med rollen KOR visas också uppgifterna om den som ursprungligen gjort anteckningen (till exempel på Mina Kanta-sidor visas den som ursprungligen gjort anteckningen).
 • OHJ: Antecknarrollen OHJ och anvisningar om den behövs, eftersom material till Patientdataarkivet i allt större utsträckning produceras av olika slags programrobotar, medicintekniska produkter o.d. Medicintekniska produkter enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter (2017/745) ska identifieras med en unik UDI-kod (Unique Device Identifier). 
 • KAN: I tidsbokningshandlingen tillåts rollen KAN för den som gjort anteckningen, om patienten är den sista person som producerat information i handlingen.

Tidsplan för införandet av köptjänstlösningen och ändringarna i den som gjort en anteckning

 • THL har utarbetat funktionella specifikationer som gäller utvecklingen av köptjänstlösningen och ändringarna i den som gjort en anteckning. De funktionella specifikationerna för Patientdataarkivet (endast på finska) har publicerats 1.6.2020. 
 • Målet för utvecklingen är att utvecklarna av informationssystem ska ha tillgång till lösningen för kundtestning Q4/2020.
 • Kunderna kan börja införa lösningen efter att samtestningarna har avslutats.

Nya tjänsteanrop för Patientdataarkivet

De nya tjänsteanropen är ett rekommenderat sätt för patientdatasystemen att söka, hämta och arkivera uppgifter i Patientdataarkivet. 

Det enklare söksättet stöder sökningar både i det egna registret och i en köptjänstsituation. Härigenom ersätts en betydande mängd gamla tjänsteanrop. 

I arkiveringsskedet granskas uppgifterna i högre grad, vilket säkerställer en högre kvalitetsnivå på uppgifterna som arkiveras. 

Tjänsteanropen som gäller sökning underlättar sökningen när det arkiverade materialet växer. Sidindelning av sökresultaten ger möjlighet att hämta uppgifter i mindre delar.

Tidsplan för de nya tjänsteanropen

 • De nya tjänsteanropen är tillgängliga för patientdatasystemen för självständig testning i kundtestmiljö, samtestningsberedskap 9/2020.  
 • Kunderna kan börja införa lösningen efter att samtestningarna har avslutats.

Utveckling av servicehändelsen 

Servicehändelsen sammankopplar vårdhandlingar och processhändelser – t.ex. laboratorieresultat – som hänför sig till samma kontext, till exempel ett besök eller en vårdperiod hos samma tjänstetillhandahållare.

Servicehändelse används i Patientdataarkivet 

 • för att verifiera en vårdrelation
 • för att inrikta förbud mot utlämnande på servicehändelsenivå
 • för uppgifter om förbud som gäller vårdnadshavarna i samband med skötsel av ärenden för minderåriga.

Servicehändelsen har hittills varit en teknisk datastruktur och har inte betjänat den professionella hälso- och sjukvårdspersonalen.

Målen för utvecklingen av servicehändelsen

 • Användningen av servicehändelser borde vara klar och tydlig och enhetlig hos olika tjänstetillhandahållare och i olika patientdatasystem, för att utbytet av information ska kunna ske utan problem.
 • Det finns ett behov av att lägga till beskrivande information till en servicehändelse, så att den yrkesutbildade personen inom social- och hälsovården lätt kan välja rätt servicehändelse, till exempel uppgift om vårdorsaken och uppgift om klassifikation av servicehändelsen.
 • Dessutom granskas möjligheten att övergå från en struktur med bara en nivå (servicehändelse) till en struktur med två nivåer (nuvarande servicehändelse och vårdhändelser för enskilda besök eller episod/servicehelhet och nuvarande servicehändelse).
 • Det behövs tydligare regler för hur händelser ska skapas på vardera nivån.
 • Också i samband med sekundär användning av uppgifter och statistik finns det behov av att utveckla servicehändelsen, målet är bl.a. att datainsamling för statistiska ändamål i framtiden ska ske på basis av uppgifter i Patientdataarkivet (t.ex. uppföljning av tillgången till vård).

Tidsplan för utveckling av servicehändelsen

 • Avsikten är att gå igenom utvecklingsbehoven och -möjligheterna tillsammans med socialvårdsaktörerna och hälso- och sjukvårdsaktörerna hösten 2020. 
 • Hälso- och sjukvårdsaktörerna har möjlighet att delta i utvecklingen av behandlingen av servicehändelser. Vi ordnar genomgångar av utvecklingsmöjligheterna under tidiga hösten 2020. Anmälan här (lyyti.fi, endast på finska). 
Sidan har uppdaterats 20.04.2021