Utveckling av Patientdataarkivet

Utveckling av Patientdataarkivet

Vid utveckling av Patientdataarkivet satsar man 2022 på ändringar i hanteringen av utlämnande av uppgifter enligt den nya kunduppgiftslagen och uppdrag i anslutning till coronapandemin.

Det viktigaste utvecklingsobjektet är förberedandet för ändringar i hanteringen av utlämnande av uppgifter enligt den nya kunduppgiftslagen. Dessutom fokuserar man vid utvecklingen på informationshanteringsuppdrag i anslutning till coronaintyget.

Andra utvecklingsobjekt inom den närmaste framtiden är

 • ändringar gällande den som gör anteckningar
 • tidsbokningar
 • köptjänstlösning 2.0
 • förnyelse av tekniska gränssnitt (tjänstebegäran)
 • bedömning av vårdbehov.

Ändringar gällande den som gör anteckningar

Patientdataarkivet får stöd för tre nya typer som gör anteckningar:

 • KOR: Korrigering dvs. KOR-rollen används då den ursprungliga anteckningen innehåller en felaktigt registrerad eller skapad uppgift. Förutom uppgiften registrerad av den som gör anteckningar med KOR-rollen syns med anteckningen uppgifter om den ursprungliga antecknaren (till exempel på Mina Kanta-sidor syns den ursprungliga antecknaren).
 • OHJ-antecknarrollen och anvisningar i anslutning till denna behövs, eftersom olika programvarurobotar, medicintekniska produkter e.d. skapar allt mera material för Patientdataarkivet. Identifiering och individualisering med medicintekniska produkter enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter (2017/745) sker med en UDI-kod (Unique Device Identifier).
 • KAN: I tidsbokningshandlingar tillåts som antecknarroll KAN, ifall patienten är den person som skapat den sista uppgiften i handlingen.

Definitionerna för ändringar gällande den som gör anteckningar har publicerats och funktionaliteten är nu redo att testas och genomföras i patientdatasystemleverantörernas egen regi.

Man har varit tvungen att avbryta annan utveckling under 2021 med anledning av arbeten i anslutning till coronainformationshanteringen och ändringar i kunduppgiftslagen.

Läs mer om ändringar gällande den som gör anteckningar.

Tidtabeller för ibruktagande av ändringar gällande den som gör anteckningar

 • THL har förberett funktionella definitioner för utveckling av en köptjänstlösning och för ändringarna gällande den som gör anteckningar. Patientdataarkivets funktionella definitioner har publicerats 1.6.2020.
 • CDA-definitioner i anslutning till ändringarna gällande den som gör anteckningar har publicerats 30.9.2020.
 • Ändringarna gällande den som gör anteckningar och den nya definitionssamlingen 2021.1 i anslutning därtill är färdiga att testas av patientdatasystemen i egen regi i kundtestmiljö.

Tidsbokningar

Patientdataarkivet stöder i fortsättningen arkivering och sökning av tidsbokningsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Överföring och användning av tidsbokningsuppgifter mellan olika aktörer har konstaterats vara ett centralt behov. Den elektroniska tidsbokningen kan integreras som en del av både kundens och den yrkesutbildades process. Tidsbokningarna är även en central del av situationsbilden och sammandragsuppgifterna om kunden som den yrkesutbildade behöver.

Det blir möjligt för kunden att på Mina Kanta-sidor

 • titta på uppgifterna om tidsbokning
 • gå till tidsbokningssystemet via en länk.

Tidtabellen för att genomföra och ta i bruk funktionaliteten uppskattas till hösten 2021.

Läs mer om arkivering och sökning av tidsbokningsuppgifter.

Köptjänstlösning 2.0

Man har varit tvungen att avbryta utvecklingen av köptjänstlösningen under 2021 med anledning av arbeten i anslutning till coronainformationshanteringen och ändringarna i kunduppgiftslagen. Målet är att ta i bruk köptjänstlösningen 2.0 under 2022.

Köptjänstlösningen 2.0 har utvecklats enligt önskemål utgående från kundernas behov.

Läs mer om Köptjänstlösningen 2.0.

Tidtabeller för ibruktagandet av Köptjänstlösningen

Patientdataarkivets nya tjänstebegäranden

Nya tjänstebegäranden är det sätt som rekommenderas för patientdatasystemen att söka och arkivera information i Patientdataarkivet.

Det enklare söksättet stöder sökningar som gjorts både från det egna registret och i en köptjänstsituation. På detta sätt ersätts en betydande mängd gamla tjänstebegäranden.

Vid arkivering kontrolleras uppgifterna i större utsträckning, varmed man försäkrar sig om att uppgifterna som arkiveras har bättre kvalitetsnivå. När materialet som ska arkiveras ökar, underlättar sökningens tjänstebegäranden informationssökningen. Sökresultatens sidindelning möjliggör informationssökning i mindre avsnitt.

Läs mer om de nya tjänstebegärandena.

Tidtabell för nya tjänstebegäranden

 • Nya tjänstebegäranden står till patientdatasystemens förfogande för testning i egen regi i kundtestmiljö.
 • Kunderna kan ta i bruk dem efter att samtestningarna avslutats.

Bedömning av vårdbehov

Till Patientdataarkivet kommer ett stöd för strukturerad registrering av bedömning av vårdbehov. Bedömningen av vårdbehovet är en väsentlig del av erhållandet av uppföljningsuppgifter för tillgång till vård, vilket utvecklas i Valtava-projektet (thl.fi) utgående från uppgifter som registreras i Patientdataarkivet.

Sidan har uppdaterats 15.03.2022