Kanta-tjänsternas fördelar syns för varje finländare

Kanta-tjänsternas fördelar syns för varje finländare

Med hjälp av Kanta-tjänsterna flyttas patient- och kunddata smidigt mellan social- och hälsovården, apoteken och medborgarna. MittKanta är medborgarens vy av sina egna data.

Både inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården lagras patientuppgifter i Kanta-tjänsterna varvid uppgifterna är tillgängliga och uppdaterade överallt i Finland. I fortsättningen lagras också alla socialvårdens uppgifter i Kanta. 

Patientsäkerhet och kunskapsbaserad styrning

När patientdata flyttas smidigt mellan hälso- och sjukvårdens enheter har yrkesutbildade personer alltid uppdaterad information för behandling av patienten. Så här förbättrar Kanta-tjänsterna för sin del patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Inom socialvården gör rörliga data det lättare att uppfatta klientens helhetssituation.

Kanta-tjänsterna och digitaliseringen skapar också grund för kunskapsbaserad styrning samt användning av anonymiserade data inom forskning. När patient- och klientuppgifter arkiveras på samma ställe kan informationen utnyttjas i planeringen, styrningen och uppföljningen av tjänsterna.

Kanta-tjänsterna är en väsentlig del av social- och hälsovårdens övergripande arkitektur som utvecklas tillsammans med aktörer inom social- och hälsovårdssektorn. FPA publicerar Kanta-koderna som öppen källkod.

Den nya kunduppgiftslagen utvidgar MittKanta-tjänsters möjligheter

MittKanta är medborgarens vy av sina egna hälsodata. I framtiden kommer även uppgifter från och besök inom socialvården att visas i MittKanta. Dessutom skapar MittKanta möjligheter till uppföljning av egna välfärds- och aktivitetsuppgifter. 

Med hjälp av Datalagret för egna uppgifter kan man lagra data från olika välbefinnandeapplikationer och -anordningar i MittKanta. I fortsättningen kan den som vill även lagra data som visas för yrkesutbildade personer. Då kan uppgifter om eget välbefinnande och aktivitet utgöra bakgrundsuppgifter till exempel på läkarmottagningen. 

Fokusområden år 2024

I utvecklingen av Kanta-tjänsterna betonas år 2024 bland annat stödet för utvecklingen av digitaliseringen av social- och hälsovårdsorganisationerna samt förnyelsen av MittKanta.

Med hjälp av den nationella Kanta-lösningen finns uppgifterna tillgängliga över välfärdsområdenas gränser. Kanta och andra digitala lösningar stöder proffsens arbete i social- och hälsovårdscentraler.

Kanta som en del av en social- och hälsovårdsorganisations årsplanering

En tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som beslutat att införa en Kanta-tjänst eller en funktion anmäler sig till införandet. Anmälan kan göras när som helst, och tjänsten kan alltså införas flexibelt enligt organisationens tidsschema. FPA samordnar och stöder införandena.

I sin årsplanering bör social- och hälsovården ta hänsyn till införandena av Kanta-tjänsterna, de personalutbildningar som de förutsätter samt deras budget.

Internationell vägledare

Finland och Kanta-tjänsterna är vägledare i internationell jämförelse av informationshantering inom social- och hälsovården. Finland var en av de första länderna som tog i bruk det elektroniska receptet. 

Via Kanta-tjänsterna rör sig informationen också mellan Europas länder. För närvarande kan man med ett finskt recept köpa läkemedel från Estland, Kroatien, Polen, Spanien och Portugal. Flera länder kommer med. Det är möjligt att det i framtiden införs en europeisk patientsammanfattning med hjälp av vilken läkaren kan se basuppgifterna om patienten även utanför patientens hemland.

Kanta utvecklas med samarbete

Kanta-tjänsterna utvecklas som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Institutionen för hälsa och välfärd, FPA samt aktörer inom social- och hälsovården. Dessutom samarbetar man tätt med Valvira, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Traficom. FPA ansvarar för underhållet.

Mer information:

kanta@kanta.fi