Förberedande uppgifter och införande

Förberedande uppgifter och införande

Enligt kunduppgiftslagen ska privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården (inbegripet självständiga yrkesutövare) ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna om de använder ett elektroniskt klient- och patientdatasystem.

Om du eller den organisation du företräder har tillstånd för social- och hälsovård och behandlar kunduppgifter i ett patientdatasystem ska tjänsten Patientdataarkivet införas. Det finns inga övergångstider inom hälso- och sjukvården, så förberedelserna inför anslutningen måste inledas utan dröjsmål.

Om du eller den organisation du företräder har tillstånd för socialvård och behandlar klientuppgifter i ett klientdatasystem ska tjänsten Klientdataarkivet för socialvården införas senast den 1 september 2024 eller den 1 januari 2026, beroende på om tjänster produceras för att köpas av ett välfärdsområde eller endast för klienter som betalar själva.

Enligt lagen om elektroniska recept är det obligatoriskt för apotek, tjänstetillhandahållare och självständiga läkemedelsförskrivare som gör upp elektroniska recept att ta i bruk Recepttjänsten.

Läs mer:

Du betalar en avgift för användningen av Kanta-tjänsterna. Avgiftens storlek bestäms årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Dessutom kan de informationssystem som används orsaka kostnader. Be din systemleverantör om mer information om avgifter för användningen av informationssystemen.

Läs mer:

Patientdataarkivet: införandet i ett nötskal

 1. Kontakta din systemleverantör. Leverantören ger dig anvisningar om förberedelserna för införandet.
 2. När du gjort de nödvändiga förberedelserna ska du göra en anslutningsansökan i Kanta Extranätet.
 3. Till slut ska du genomföra ett ibruktagningsprov tillsammans med systemleverantören och skicka FPA en rapport om provet.
 4. Nu kan du använda Kanta-tjänsterna.

Läs anvisningarna:

Klientdataarkivet för socialvården

 1. Läs om processen för införandet på kanta.fi och kontakta din systemleverantör.
 2. Se till att din organisation har utfört de nödvändiga förberedande uppgifterna.
 3. Anmäl din organisation till införandet av Klientdataarkivet för socialvården.
 4. Utför de nödvändiga uppgifterna för införandet.
 5. Till slut ska du genomföra ett ibruktagningsprov tillsammans med systemleverantören och skicka FPA en rapport om provet.
 6. Nu kan du använda Kanta-tjänsterna.

Läs anvisningarna:

Införandet av Recepttjänsten i ett nötskal

 1. Kontakta din systemleverantör. Leverantören ger dig anvisningar om förberedelserna för införandet.
 2. Utför de förberedande uppgifter som krävs före införandet.
 3. Utför de administrativa åtgärderna i samband med införandet i Kanta Extranätet.
 4. Utför de uppgifter som krävs för införandet i din organisation.
 5. Om du vill kan du säkerställa produktionsanvändningen tillsammans med din systemleverantör.
 6. Börja använda Recepttjänsten.

Läs anvisningarna:

Självständiga yrkesutövare som är verksamma i ett företags lokaler måste ansluta sig till Kanta-tjänsterna. Företaget och de självständiga yrkesutövarna kan avtala om gemensam anslutning. Då ansluter sig de självständiga yrkesutövarna som användare av Kanta-tjänsterna via huvudanslutaren. Endast huvudanslutaren, alltså företaget, gör ansökan om anslutning.

Alternativt kan en självständig yrkesutövare ansluta sig till Kanta-tjänsterna genom direktanslutning, alltså genomgå införandet själv.

Läs mer:

För att man ska kunna ansluta sig till Kanta-tjänsterna måste det finnas aktuella identifikationsuppgifter om de verksamhetsenheter och deras serviceenheter eller yrkesutövare som ska ansluta sig i den kodtjänst som THL upprätthåller (register över social- och hälsoorganisationer eller koder över självständiga yrkesutövare).

Uppgifterna i kodtjänsten baseras på de tillstånd som tillståndsmyndigheten har beviljat för tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården. Om uppgifterna inte är uppdaterade i kodtjänsten ska du kontakta Regionförvaltningsverket i din region.

Läs mer:

Enligt kunduppgiftslagen ska alla tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som arkiverar klient- eller patientuppgifter elektroniskt genomföra egenkontroll i sin verksamhet och utarbeta en informationssäkerhetsplan. Den informationssäkerhetsplan som avses i kunduppgiftslagen innehåller kvalitetsledning och egenkontroll i fråga om informationssäkerheten och dataskyddet. THL ger anvisningar om innehållet i informationssäkerhetsplanen.

Läs mer:

En yrkesutövare som verkar självständigt måste utarbeta en informationssäkerhetsplan för sin egen verksamhet.

Punkterna i informationssäkerhetsplanen ska gås igenom och kraven anpassas till företagets storlek och verksamhetens omfattning. Det är värt att behandla i synnerhet de tekniska kraven och kraven på informationssystemet tillsammans med systemleverantörerna.

Om en självständig yrkesutövare är hyresgäst hos ett företag, till exempel en läkarstation, och använder företagets patientdatasystem, ska yrkesutövaren komma överens med företaget om utarbetandet av informationssäkerhetsplanen.

Det ska tydligt framgå av företagets informationssäkerhetsplan om den gäller även självständiga yrkesutövare i företagets lokaler. Ansvaren ska också anges i avtalet mellan företaget och den självständiga yrkesutövaren.

Läs mer:

Sidan har uppdaterats 10.8.2023