Nationella verksamhetsmodeller och anvisningar

Nationella verksamhetsmodeller och anvisningar

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om hälso- och sjukvårdens och apotekens verksamhetsmodeller samt verksamhetssätten inom socialvården i anslutning till användningen av Kanta-tjänsterna.

Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

 

Kanta-tjänsterna visar patientuppgifterna och klientuppgifterna inom socialvården på samma sätt som de har dokumenterats i patient- eller klientinformationssystemen. Om uppgifterna i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården är felaktiga, ska de rättas i tjänstetillhandahållarens patient- eller klientdatasystem.

Den tjänstetillhandahållare som dokumenterat uppgifterna bär ansvaret för att felet rättas. Leverantörer av patient- och klientinformationssystem kan också vid behov hjälpa till med att radera och rätta uppgifter.

När en felaktig uppgift har rättats i patient- eller klientinformationssystemet rättas den automatiskt också i Kanta-tjänsterna.

Hälso- och sjukvården ansvarar i första hand för att problem- och felsituationer reds ut. Din organisation bör ha en verksamhetsmodell för vem du ska kontakta i den situation du beskriver. Kontaktpersonen kan till exempel vara den tekniska supporten i organisationen eller leverantören av informationssystemet.

Kontrollera följande om en anteckning inte visas i MittKanta:

  • Söker patienten informationen under rätt datum? I MittKanta visas till exempel laboratorieresultat inte under provtagningsdatumet, utan under datumet för den servicehändelse som undersökningarna hänför sig till.
  • Har anteckningarna arkiverats på korrekt sätt i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna?
  • Har visandet av dokumentet I MittKanta fördröjts avsiktligen?
  • Är anteckningen kopplad till en sådan uppgift som inte visas för användaren i MittKanta?

Om du inte själv kan reda ut orsaken till felet, kan du be Kanta-arkivarien i din organisation om hjälp. Arkivarien kan reda ut felsituationer via Arkivariens gränssnitt.

Om problemet inte kan redas ut gör leverantören av informationssystemet en störningsanmälan till Kanta-tjänsterna.

Visningen av informationen för en kund i MittKanta kan fördröjas till exempel när det är på sin plats att någon i hälso- och sjukvårdspersonalen först samtalar med patienten personligen.

Det finns inga nationellt enhetliga regler för detta, utan organisationerna har sina egna rutiner och processer.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer från fall till fall vilka uppgifter som bör visas med dröjsmål och hur långt dröjsmålet bör vara. I vissa fall kan informationen till och med fördröjas permanent.

Det är också möjligt att lägga in ett automatiskt dröjsmål i patientinformationssystemen till exempel i fråga om vissa laboratorieresultat.

Uppgifter inom social- och hälsovården ska dokumenteras enligt nationellt överenskomna datastrukturer så att de visas i Kanta-tjänsterna och för kunden i MittKanta.

Du hittar anvisningar om dokumentering av uppgifter inom social- och hälsovården på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Utbildningar för social- och hälsovården samt apoteken om verksamhetsmodellerna för Kanta-tjänsterna hittar du i webbtjänsten kanta.fi.

Utbildningsmaterial i anslutning till dokumentationen hittar du på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Dessutom finns anvisningar om dokumentering av uppgifter inom socialvården samlade i dokumenteringsforum för projektet Kansa-koulu.

Ja.

Arkivariens behörigheter avgränsas enligt registeransvarig. Vid gemensam anslutning kan den som utsetts till arkivarie hämta handlingar som producerats under den huvudsakliga anslutaren. Dessutom kan flera som ansluter sig uppge en viss arkivarie som sin egen arkivarie.

Arkivariens ansvarsområden är

  • planering
  • anvisningar
  • utbildning
  • tillsyn när det gäller dokumenthanteringen
  • arkivfunktionen och informationshanteringen samt för uppgifter som gäller organisationens slutarkiv
  • begäran om utredning från klienter eller patienter.

Vid anslutningen till Kanta-tjänsterna deltar arkivarien i ibruktagningsprovet och de tekniska kontrollerna i samband med det. Arkivariens behörigheter begränsas automatiskt till den eller de registeransvarigas dokumentmaterial för vilken arkivarien arbetar.

Ja.

Organisationens arkivarie måste ha ett individuellt certifikatkort som är kopplat till arkivarierollen. Det är också viktigt att kontaktinformation och arkivariens certifikatkorts nummer har meddelats för arkivarierollen. 

Ja.

Arkivarierollen är obligatorisk då man ansluter sig till Patientdataarkivet. En självständig yrkesutövare kan ha denna roll själv, eller så kan yrkesutövaren utse någon annan till denna roll. Huvudsaken är att kontaktinformation och arkivariens certifikatkorts nummer har meddelats för arkivarierollen.

Det har inte fastställts någon särskild yrkesmässig behörighet för uppgifterna.

Sidan har uppdaterats 29.12.2023