Nationella verksamhetsmodeller och anvisningar

Nationella verksamhetsmodeller och anvisningar

Beror på situationen.

Om yrkesutövaren inte arkiverar patientuppgifter elektroniskt behöver yrkesutövaren inte ansluta sig som användare av Patientdataarkivet. I en sådan situation kan yrkesutövaren titta på klientuppgifter i företagets eget patientdatasystem men inte i Patientdataarkivet.

Hela personalen ska utbildas och deltagandet i utbildningen ska följas genom att genomgången utbildning dokumenteras. Det kan till exempel ges ett intyg över genomgången utbildning.           

Till exempel en Excel-tabell där man kan konstatera sökta, godkända och fråntagna behörigheter.    

Läs mer:

Ja.

Till exempel vid gemensam anslutning kan läkarstationen eller ett motsvarande företag har en gemensam dataskyddsansvarig varvid den huvudansvariga som ansluter sig kan vara dataskyddsansvarig även för de andra yrkesutövare och yrkesutövarföretag som ansluter sig.        

FPA är inte registeransvarig utan tjänsteleverantör kanske

Inom den privata hälso- och sjukvården kan en medborgare förbjuda att hans eller hennes uppgifter visas för andra endast i fråga om enskilda servicehändelser (besök, period på avdelning). Arkivering kan inte förbjudas, men man kan alltså förbjuda att andra ser uppgifterna om enskilda servicehändelser för den privata hälso- och sjukvårdens del.

Anmälan om att verksamheten avslutas ska genast skickas till regionförvaltningsverket.

På så sätt uppdateras informationen även i kodsystemet över självständiga yrkesutövare. För att Kanta-tjänsterna ska fungera är det viktigt att se till att informationen är uppdaterad. 

Läs mer:

Ja.

Arkivariens behörigheter avgränsas enligt registeransvarig. Vid gemensam anslutning kan den som utsetts till arkivarie hämta handlingar som producerats under den huvudsakliga anslutaren. Dessutom kan flera som ansluter sig uppge en viss arkivarie som sin egen arkivarie.

Arkivariens ansvarsområden är

  • planering
  • anvisningar
  • utbildning
  • tillsyn när det gäller dokumenthanteringen
  • arkivfunktionen och informationshanteringen samt för uppgifter som gäller organisationens slutarkiv
  • begäran om utredning från klienter eller patienter.

Vid anslutningen till Kanta-tjänsterna deltar arkivarien i ibruktagningsprovet och de tekniska kontrollerna i samband med det. Arkivariens behörigheter begränsas automatiskt till den eller de registeransvarigas dokumentmaterial för vilken arkivarien arbetar.

Ja.

Organisationens arkivarie måste ha ett individuellt certifikatkort som är kopplat till arkivarierollen. Det är också viktigt att kontaktinformation och arkivariens certifikatkorts nummer har meddelats för arkivarierollen. 

Ja.

Arkivarierollen är obligatorisk då man ansluter sig till Patientdataarkivet. En självständig yrkesutövare kan ha denna roll själv, eller så kan yrkesutövaren utse någon annan till denna roll. Huvudsaken är att kontaktinformation och arkivariens certifikatkorts nummer har meddelats för arkivarierollen.

Det har inte fastställts någon särskild yrkesmässig behörighet för uppgifterna.

Sidan har uppdaterats 09.06.2020