Läsning och utlämnande av uppgifter

Läsning och utlämnande av uppgifter

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om läsning och utlämnande av uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna.

Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

 

Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen UKK ruotsi

Kundens uppgifter kan utnyttjas inom välfärdsområdena och användas i större utsträckning än tidigare inom hälso- och sjukvården Offentliga tjänstetillhandahållare som tidigare varit verksamma i området har slagits samman till en tjänstetillhandahållare, dvs. välfärdsområdet. Varje område har sitt eget register över patientuppgifter inom hälso- och sjukvården, patientuppgifter inom företagshälsovården och klientuppgifter inom socialvården.

Med tillståndet för utlämnande kan kunden säkerställa att uppgifterna också rör sig mellan välfärdsområdena samt mellan privata och offentliga tjänstetillhandahållare. Med förbuden kan man ytterligare begränsa utlämnandet av uppgifter mellan tjänstetillhandahållare, till exempel mellan välfärdsområdena samt mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare.

Innan välfärdsområdena inleder sin verksamhet förhindrar inte förbuden användningen av uppgifterna inom det berörda välfärdsområdets hälso- och sjukvård.

Tjänstetillhandahållarspecifika förbud kan ytterligare ställas mot välfärdsområdets register inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om kunden vill säkerställa om det gamla tjänstetillhandahållarspecifika förbudet även täcker välfärdsområdets hälso- och sjukvårdsregister, kan detta säkerställas via patientdatasystemet.

Läs mer om hur gamla tjänstetillhandahållarspecifika förbud fungerar i olika välfärdsområden.

Klientens uppgifter kan utnyttjas inom välfärdsområdena och användas i större utsträckning inom social- och hälsovården i samband med vården eller tjänsten. Offentliga tjänstetillhandahållare som tidigare varit verksamma i området har slagits samman till en tjänstetillhandahållare, dvs. välfärdsområdet. Varje område har egna register för patientuppgifter och socialvårdens klientuppgifter.

Med tillståndet för utlämnande kan klienten säkerställa att uppgifterna också rör sig mellan välfärdsområdena samt mellan privata och offentliga tjänstetillhandahållare. Med förbuden kan man begränsa utlämnandet av uppgifter, till exempel mellan välfärdsområdena samt mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare.

Förvaringstiderna ändras inte. Undertecknade samtyckes- och förbudsblanketter ska förvaras i 12 år efter att patienten som gett samtycke har avlidit (eller 120 år efter patientens födelse).

Nej. Man behöver inte längre be om kundens muntliga samtycke för att i en vårdsituation inom social- och hälsovården få läsa uppgifter som sparats i Receptcentret. Apoteken kan även i fortsättningen på muntlig begäran av kunden eller den person som sköter kundens ärenden hämta de uppgifter som behövs från Receptcentret för att expediera läkemedlet.

Tjänstetillhandahållarna ska instruera personalen om hur de ska gå till väga om den funktion som gör att informationen om Kanta-tjänsterna versioneras inte har införts senast den 31 december 2023.

Om den funktion som gör att informationen om Kanta-tjänsterna versioneras inte har införts i patientdatasystemet, är det inte möjligt att registrera i systemet att den nya informationen om Kanta-tjänsterna har tagits emot. Då kan man inte heller avgöra om det är nödvändigt att informera kunden på nytt.

I sådana fall lönar det sig att om möjligt hänvisa kunderna till MittKanta för att där markera att de tagit emot den nya informationen om Kanta-tjänsterna. Efter det att funktionen har införts i patientdatasystemet identifierar systemet kunder som inte har fått den senaste informationen om Kanta-tjänsterna i MittKanta eller inom hälso- och sjukvården och styr användaren att informera kunden.

Om en kund inte alls har fått någon information om Kanta-tjänsterna eller om en kund som blivit myndig har informerats som minderårig, ska kunden informeras i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården. I så fall informeras hen i enlighet med den nya informationen om Kanta-tjänsterna och i systemet registreras den gamla information som finns tillgänglig där. Tidigare mottagen information om Patientdataarkivet och det gamla samtycket förblir i kraft och utlämnandet av uppgifter äventyras inte.

Uppgifterna kan lämnas ut i Nyland via den lokala databasen om kunden har fått version 1.1. eller 2.0 av informationen om Kanta-tjänsterna. Dessa versioner innehåller information om den temporära rätten att få uppgifter i Nyland.

Detta innebär att uppgifter kan lämnas ut mellan offentliga tjänstetillhandahållare i Nyland på grundval av informationen om Kanta-tjänsterna och att utlämnandet inte kräver kundens tillstånd för utlämnande.

Patientdatasystemet identifierar om kunden inte har fått den senaste versionen av informationen om Kanta-tjänsterna och vägleder användaren att informera kunden på nytt.

Om kunden har fått äldre information än version 1.1 eller 2.0 kan uppgifter lämnas ut via Kanta-tjänsterna, om kunden har gett tillstånd för utlämnande. Då är det inte tillåtet att lämna ut uppgifter via den lokala databasen.

Om kunden har begränsat utlämnandet av sina uppgifter genom förbud, hindrar förbuden utlämnandet av uppgifterna. Detta påverkas inte av vilken version av informationen kunden har tagit emot.

Läs mer:

Kunden vill utfärda eller häva ett förbud i samband med uträttande av ärende

Om kunden inte har redigerat sina förbud efter 2.1.2024 i MittKanta eller hos en sådan tillhandahållare av tjänster, som använder den förnyade förbudsblanketten, har en ny typ av förbudshandling inte skapats för kunden. Då går det fortsättningsvis att redigera personens förbud inom hälso- och sjukvården. Det går däremot inte att utfärda nya förbud, det vill säga omfattande förbud eller förbud mot utlämnande som gäller register inom den privata företagshälsovården, utan att den nya förbudsblanketten är tagen i bruk i systemet.

Om en ny typ av förbudshandling har skapats för kunden, är det möjligt att kundens förbud inte alls går att behandla inom hälso- och sjukvården. Detta innebär till exempel att det inte är möjligt att utfärda nya förbud för kunden, eller att kundens förbud inte går att återkalla inom hälso- och sjukvården.

I dessa situationer går det att uppmana klienten att utfärda det förbud hen önskar i MittKanta, eller hos en tillhandahållare av tjänster som tagit i bruk förbudsblanketten. Det är viktigt att klargöra för kunden, att de nya förbuden kan beaktas inom hälso- och sjukvården vid utlämnande utanför Kanta vartefter de är tagna i bruk i datasystemet.

Om kunden vill att hälso- och sjukvården ska kunna se uppgifter vars tillgång hen tidigare har förbjudit, måste förbuden återkallas. Hälso- och sjukvården ska beakta följande omständigheter:

  • Om det inte går att återkalla förbuden i datasystemet eller om kunden inte själv kan återkalla sina förbud i MittKanta, kan vårdpersonalen överväga att använda nödsökning.
  • Om kunden har förbjudit utlämnande av sina uppgifter även i en nödsituation, är det inte möjligt att få fram uppgifterna via Kanta.

Uppgifter ska lämnas ut till exempel på papper från en tillhandahållare av tjänster till en annan

Om vårdpersonal lämnar ut patientuppgifter till en annan tjänstetillhandahållare på annat sätt än via Kanta, till exempel på papper, ska hen beakta eventuella förbud. Om kunden har nya förbud kan vårdpersonalen inte kontrollera dem i patientdatasystemet, om de nya förbuden inte är tagna i bruk i systemet. Det går att informera kunden om att det inte är möjligt att se förbuden i systemet och begära ett separat specificerande samtycke för att kunna lämna ut uppgifterna.

Vårdpersonalen får anvisningar av sin egen organisation för begäran om samtycke och dokumentering.

Ett omfattande förbud mot att lämna ut personuppgifter hindrar att uppgifter rör sig mellan olika register och personuppgiftsansvariga, det vill säga till exempel mellan välfärdsområden och mellan ett välfärdsområde och en privat tjänstetillhandahållare. Förbudet gäller både alla befintliga patientuppgifter och alla patientuppgifter som uppkommer i framtiden. När man meddelar omfattande förbud mot att lämna ut personuppgifter är det möjligt att välja om förbudet gäller också i en nödsituation. Då lämnas uppgifterna inte ut från Kanta-tjänsterna ens vid nödsökning.

Också avsaknaden av tillstånd för utlämnande hindrar att uppgifter rör sig mellan olika register och personuppgiftsansvariga. Om en kund inte har gett tillstånd för utlämnande eller har återkallat sitt tillstånd, kan uppgifterna ändå lämnas ut i en nödsituation. 

Tidigare meddelade samtycken förblev i kraft och uppgifter kommer att kunna lämnas ut på grundval av dem mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. När lagen trädde i kraft bytte det samtycket namn till tillstånd för utlämnande, både i MittKanta och i Patientdataarkivet. 

Ändringarna som rör den nya Kanta-informationen och tillstånd för utlämnande ska vara i bruk hos social- och hälsovårdsaktörerna senast den 31.12.2023.

Om en kund vill ge tillstånd för utlämnande men funktionen ännu inte har implementerats i patientdatasystemet, kan kunden ge samtycke till utlämnande av patientuppgifter enligt den gamla modellen. Kunden ska upplysas om att begreppet har ändrats men användningsändamålet är detsamma.

Tidigare meddelade förbud förblir i kraft.