Tietojen katselu ja luovuttaminen

Tietojen katselu ja luovuttaminen

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen katselusta sekä tietojen luovuttamisesta.

Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

 

Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen UKK

Hyvinvointialueilla asiakkaan tietoja voidaan hyödyntää ja käyttää terveydenhuollossa hoidon yhteydessä aiempaa laajemmin. Alueella aiemmin toimineet julkiset palvelunantajat ovat yhdistyneet yhdeksi palvelunantajaksi eli hyvinvointialueeksi. Jokaisella alueella on omat rekisterinsä terveydenhuollon potilastiedoille, työterveyshuollon potilastiedoille ja sosiaalihuollon asiakastiedoille.

Luovutusluvalla asiakas voi varmistaa, että tiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisten ja julkisten palvelunantajien välillä. Kielloilla voi edelleen rajata tietojen luovuttamista palvelunantajien välillä, esimerkiksi hyvinvointialueiden välillä sekä julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Ennen hyvinvointialueiden aloittamista asetetut kiellot eivät estä tietojen käyttöä kyseisen hyvinvointialueen terveydenhuollossa.

Palvelunantajakohtaisia kieltoja voi edelleen asettaa julkisessa terveydenhuollossa hyvinvointialueiden rekistereitä kohtaan. Jos asiakas haluaa varmistaa, kattaako vanha palvelunantajakohtainen kielto myös hyvinvointialueen terveydenhuollon rekisterin, se on mahdollista tarkistaa potilastietojärjestelmän kautta.

Lue lisää siitä, miten vanhat palvelunantajakohtaiset kiellot toimivat eri hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueilla asiakkaan tietoja voidaan hyödyntää ja käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa hoidon tai palvelun yhteydessä aiempaa laajemmin. Alueella aiemmin toimineet julkiset palvelunantajat ovat yhdistyneet yhdeksi palvelunantajaksi, eli hyvinvointialueeksi. Jokaisella alueella on omat rekisterinsä potilastiedoille ja sosiaalihuollon asiakastiedoille.

Luovutusluvalla asiakas voi varmistaa, että tiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisten ja julkisten palvelunantajien välillä. Kielloilla voi rajata tietojen luovuttamista esimerkiksi hyvinvointialueiden välillä sekä julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Säilytysajat eivät muutu. Allekirjoitettu suostumus- ja kieltolomake on säilytettävä 12 vuotta suostumuksen antaneen potilaan kuolemasta (tai 120 vuotta syntymästä). 

Ei edellytä. Asiakkaalta ei enää tarvitse pyytää suullista suostumusta Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen katseluun hoitotilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Apteekki voi jatkossakin asiakkaan tai hänen puolestaan asioivan henkilön suullisesta pyynnöstä hakea Reseptikeskuksesta tarvittavat tiedot lääkkeen toimittamista varten.

Palvelunantajien on ohjeistettava henkilöstöä, miten toimitaan, jos versioituvaa Kanta-informoinnin toiminnallisuutta ei ole otettu käyttöön 31.12.2023 mennessä.

Jos potilastietojärjestelmässä ei ole otettu käyttöön Kanta-informoinnin versioituvaa toiminnallisuutta, uutta informointia ei ole mahdollista merkitä järjestelmään. Tällöin ei myöskään pystytä tunnistamaan, onko asiakas tarpeen informoida uudelleen.

Tässä tapauksessa asiakkaita kannattaa ohjata mahdollisuuksien mukaan OmaKantaan kuittaamaan uusi Kanta-informointi. Sen jälkeen, kun toiminnallisuus on otettu käyttöön potilastietojärjestelmässä, järjestelmä tunnistaa asiakkaat, jotka eivät ole saaneet uusinta Kanta-informointia OmaKannassa tai terveydenhuollossa, ja ohjaa käyttäjää informoimaan asiakkaan.

Jos asiakas ei ole saanut informointia lainkaan tai täysi-ikäiseksi tullut asiakas on informoitu alaikäisenä, asiakas pitää informoida asioinnin yhteydessä. Tällöin hänelle annetaan uuden informoinnin mukaiset tiedot ja järjestelmään merkitään siellä saatavilla oleva vanha informointi. Aiemmin vastaanotettu informointi Potilastiedon arkistosta ja vanha suostumus säilyvät voimassa, eikä tietojen luovutus vaarannu.

Tietoja voi Uudellamaalla luovuttaa paikallisen tietokannan kautta, jos asiakas on saanut Kanta-informoinnin version 1.1.tai 2.0. Näissä informoinnin versioissa on tieto Uudenmaan väliaikaisesta tiedonsaantioikeudesta.

Tämä tarkoittaa, että tietoja voidaan luovuttaa Uudenmaan julkisten palvelunantajien välillä informoinnin perusteella, eikä luovuttaminen vaadi asiakkaan antamaa luovutuslupaa.

Potilastietojärjestelmä tunnistaa, jos asiakas ei ole saanut Kanta-informoinnin uusinta versiota ja ohjaa käyttäjää informoimaan asiakkaan uudelleen.

Jos asiakas on saanut vanhemman informoinnin kuin version 1.1 tai 2.0, voidaan tietoja luovuttaa Kannan kautta, jos asiakas on antanut luovutusluvan. Paikalliset tietokantaluovutukset eivät ole tällöin sallittuja.

Jos asiakas on rajoittanut tietojensa luovuttamista kielloilla, ne estävät tietojen luovuttamisen. Tähän ei vaikuta se, minkä informointiversion asiakas on vastaanottanut.

Lue lisää:

Asiakas haluaa asettaa tai purkaa kiellon asioinnin yhteydessä

Jos asiakas ei ole muokannut kieltojaan 2.1.2024 jälkeen OmaKannassa tai sellaisen palvelunantajan luona, jolla on käytössä uudistettu kieltolomake, hänelle ei ole muodostunut uudenlaista kieltoasiakirjaa. Tällöin terveydenhuollossa voidaan edelleen muokata hänen kieltojaan. Uusia kieltoja eli laajaa kieltoa tai yksityisen työterveyshuollon rekisterin kieltoa sen sijaan ei voi asettaa ilman, että uusi kieltolomake on käyttöönotettu järjestelmässä.

Jos asiakkaalle on muodostunut uudenlainen kieltoasiakirja, on mahdollista, ettei hänen kieltojaan pystytä terveydenhuollossa käsittelemään lainkaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei asiakkaalle ole mahdollista asettaa uusia kieltoja tai asiakkaan kieltoja ei pystytä perumaan terveydenhuollossa.

Asiakas voidaan näissä tilanteissa ohjata asettamaan haluamansa kiellon OmaKannassa tai sellaisen palvelunantajan luona, jossa kieltolomake on otettu käyttöön. Asiakkaalle on tärkeä selventää, että uudet kiellot pystytään huomioimaan terveydenhuollossa Kannan ulkopuolisissa luovutuksissa sitä mukaa, kun ne on käyttöönotettu tietojärjestelmässä.

Jos asiakas haluaa, että terveydenhuollossa päästään katsomaan hänen aiemmin kieltämiään tietojaan, pitää kiellot perua. Terveydenhuollossa on huomioitava seuraavat seikat:

  • Jos kieltojen peruminen ei onnistu tietojärjestelmässä tai asiakas ei pysty perumaan itse kieltojaan OmaKannassa, voi ammattilainen arvioida hätähaun käyttöä.
  • Jos asiakas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen myös hätätilanteessa, ei tietoja ole mahdollista saada Kannan kautta näkyviin.

Tietoja ollaan luovuttamassa esimerkiksi paperilla palvelunantajalta toiselle

Jos ammattilainen on luovuttamassa potilastietoja toiselle palvelunantajalle muilla tavoin kuin Kannan kautta, esimerkiksi paperiluovutuksina, hänen on huomioitava mahdolliset kiellot. Jos asiakkaalla on uusia kieltoja, ammattilainen ei pysty tarkistamaan niitä potilastietojärjestelmästä, mikäli uusia kieltoja ei ole otettu järjestelmässä käyttöön. Asiakkaalle voi kertoa, ettei kieltoja voida katsoa järjestelmästä ja pyydettävä erillinen yksilöivä suostumus, jotta tiedot voidaan luovuttaa.

Ammattilaiset saavat omasta organisaatiostaan ohjeet suostumuksen pyytämiseen ja dokumentointiin.

Laaja luovutuskielto estää tiedon liikkumisen eri rekisterien ja rekisterienpitäjien välillä, eli esimerkiksi hyvinvointialueiden välillä ja hyvinvointialueen sekä yksityisen palvelunantajan välillä. Kielto koskee kaikkea jo olemassa olevaa sekä tulevaisuudessa syntyvää potilastietoa. Kun laajaa luovutuskieltoa asettaa, on mahdollista valita, että kielto on voimassa myös hätätilanteissa. Tällöin tietoja ei luovuteta Kannasta edes hätähaulla.

Myös luovutusluvan puuttuminen estää tiedon liikkumisen eri rekisterien ja rekisterienpitäjien välillä. Jos asiakkaalla ei ole luovutuslupaa annettuna tai hän on perunut sen, voidaan tietoja kuitenkin luovuttaa hätätilanteissa. 

Aiemmin annetut suostumukset jäivät voimaan ja tietojen luovuttaminen terveydenhuollon palvelunantajien välillä mahdollistui niiden pohjalta. Lain voimaantulon jälkeen suostumuksen termi on luovutuslupa sekä OmaKannassa että Potilastiedon arkistossa. 

Uuteen Kanta-informointiin ja luovutuslupaan liittyvien muutosten tulee olla käyttöönotettuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla 31.12.2023 mennessä.

Jos asiakas haluaa antaa luovutusluvan, mutta potilastietojärjestelmässä toteutus ei vielä valmis, voi asiakas antaa nykyisen terveydenhuollossa käytössä olevan suostumuksen potilastietojen luovuttamiseen. Asiakkaalle kerrotaan, että käsite on muuttunut, mutta käyttötarkoitus ei.

Aiemmin asetetut kiellot jäävät voimaan.