Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittäminen

Palvelun kehittämistä jatketaan vaiheittain. Vuonna 2022 panostetaan asiakastiedon rakenteisuuden kehittämiseen, rakenteiseen tallentamiseen, ja valmistaudutaan uuden asiakastietolain mukaisiin vaatimuksiin lain aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2022 keskeisimmät kehittämiskohteet ovat

  • rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

  • asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä

  • asiakastietolain liittymisvelvoitteen vaatimusten ja määrittelyjen julkaisu (liittymisvelvoitteen tietojärjestelmäprofiilit).

Rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

Rakenteisten asiakirjojen käyttöönotolla luodaan edellytykset sosiaalihuollon asiakastiedon kertakirjaamisen toteutumiselle, tiedon hyödyntämiselle ja toisiokäytölle. 

Rakenteisten asiakirjojen kattava tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon alkaa vuonna 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi vuoden 2021 lopussa asiakirjarakenteista määräyksen, joka velvoittaa käyttämään asiakirjarakenteita asiakastiedon kirjaamiseen ja tallentamiseen. Asiakastietolaki ja määräys asiakirjarakenteista määrittävät rakenteisten asiakirjojen tallennusvelvoitteen aikataulun Kanta-palveluun.

Vuoden 2022 alussa asiakirjarakenteiden valmisteluun liittyvät kuulemiskierrokset saatiin valmiiksi. Teknisissä kuulemisissa haluttiin varmistaa, että asiakirjarakenteet ovat teknisesti toteutettavissa asiakastiedon arkistoon ja asiakirjoja käsitteleviin asiakastietojärjestelmiin. Asiakastiedon arkistoon voi tallentaa rakenteisia asiakirjoja, jotka noudattavat Sosmeta-palvelussa julkaistuja voimassa olevia rakenteita.

Lue lisää rakenteisuuden kehittämisestä.

Asiakastietolain toimeenpano ja asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä

Vuoden 2021 lopussa voimaan tullut asiakastietolaki loi edellytykset sosiaalihuollon Kanta-palvelujen jatkokehittämiselle mm. luomalla lainsäädäntöpohjan asiakastietojen luovuttamiselle ja asiakastiedon hyödyntämiselle sosiaalihuollossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä. Asiakastietolaki asettaa sosiaalihuollon organisaatioille liittymisvelvoitteen ja asiakastiedon tallennusvelvoitteen Kanta-palveluihin. Toimeenpano sosiaalihuollossa tulee noudattamaan asiakastietolain siirtymäsäännösten aikataulua ja kehitys etenee vaiheittain kohti liittymisvelvoitteen vaatimuksia. 

Asiakastietolain mukaisesta tietojen luovuttamisesta toteutetaan ensin sosiaalihuollon toimialan sisäinen luovutustenhallinta. Asiakastietolaki mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen asiakastiedon arkistosta sosiaalihuollon palvelunantajalta toiselle sosiaalihuollon palvelunantajalle 1.1.2023 alkaen. Tämän kokonaisuuden määrittelyt on julkaistu maaliskuussa 2022.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta edellyttää Kanta-informointia. Sosiaalihuollon asiakastietojen luovutuksen edellytyksenä toiselle sosiaalihuollon palvelunantajalle on henkilön antama sosiaalihuollon luovutuslupa. Tietoja voidaan luovuttaa, mikäli henkilö ei ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. Kanta-informointi, sosiaalihuollon luovutuslupa ja sosiaalihuollon kiellot tallennetaan tahdonilmaisupalveluun. Henkilö voi asettaa sosiaalihuollon asiakastietojen luovutuslupia ja kieltoja palvelunantajan luona tai Omakannassa. 

Vuonna 2023 on tarkoitus ottaa käyttöön Omakanta sosiaalihuollon tietojen osalta. Asiakasasiakirjat, jotka on tallennettu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon Kanta-palvelujen käyttöönoton 2. vaiheesta eteenpäin, näytetään Omakannassa.

Lue lisää asiakastietojen luovuttamisesta sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä.

Muut kehittämiskohteet

Lisäksi kehitetään asiakastiedon arkiston perustoiminnallisuutta siten, että se vastaa sosiaalihuollon tarpeita palvelutuotannossa, tukee käyttöönottoja ja uuden asiakastietolain liittymisvelvoitteen vaatimuksia mm. seuraavilla kokonaisuuksilla:

  • Asiakkaan sähköinen allekirjoitus- kokonaisuutta edistetään. THL tulee julkaisemaan vuoden 2022 aikana allekirjoitettavat asiakirjat.
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto tukee hyvinvointialueiden rekisterinpitäjämuutoksia.
  • Laaja rekisterinkäyttöoikeus.
  • Kanta-palvelujen käsikirjaa sosiaalihuollon toimijoille kehitetään edelleen, sen sisältöä päivitetään ja tarkennetaan asiakaspalautteen pohjalta. Käsikirjasta julkaistaan vuoden 2022 aikana myös ruotsinkielinen versio.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 11.05.2022