Utveckling av Klientdataarkivet för socialvården

Utveckling av Klientdataarkivet för socialvården

I utvecklingen av tjänsten år 2024 lägger vi sista handen vid funktionerna enligt kunduppgiftslagens anslutningsskyldighet. Dessutom stöder vi tjänstetillhandahållarna när de tar tjänsten i bruk.

De viktigaste utvecklingsmålen i Kanta-tjänsterna 2024:

Dessutom

Registrering av anmälningar om utlämnande inom socialvården

En klient inom socialvården har rätt att få information om användningen och utlämnandet av sina klientuppgifter och om orsakerna till utlämnandet av uppgifterna. Uppföljningen av användningen och utlämnandet av klientuppgifter är ett centralt krav för att trygga klientens rättigheter.

Tjänstetillhandahållaren ska samla in logguppgifterna per register och registrera dem i förvaringstjänsten för Kanta-tjänsternas loggregister för uppföljning och övervakning.

Klienten kan se logguppgifterna senare i MittKanta.

Utlämnande av klientuppgifter inom socialvården med en omfattande rätt till information via Kanta-tjänsterna

Kunduppgiftslagen som träder i kraft den 1 januari 2024 gör det möjligt att hämta uppgifter från Kanta med en omfattande rätt till information. Socialvårdsmyndigheten har en omfattande rätt till information när uppgifterna behövs för att utreda klientens behov av socialvård, ordna och tillhandahålla socialservice eller kontrollera uppgifter som lämnats till tillhandahållaren av tjänster.

Socialvårdsmyndigheten kan inom ramen för de beviljade åtkomsträttigheterna med en omfattande rätt till information hämta klientuppgifter från Kanta, även om klienten inte har gett sitt samtycke till eller förbjudit utlämnande av uppgifter.

Uppgifter om tidsbokning inom socialvården i Kanta-tjänsterna

Möjligheten att registrera uppgifter om tidsbokning inom socialvården i Kanta-tjänsterna och att visa uppgifterna i MittKanta. Tidsplanen preciseras under 2024.

Stöd för införanden enligt kunduppgiftslagen som framskrider enligt tidsplanen

De flesta krav och specifikationer som gäller anslutningsskyldigheten enligt kunduppgiftslagen publicerades hösten 2023. Ambitionen är att de funktioner som krävs enligt anslutningsskyldigheten ska vara färdiga i Kanta-tjänsterna senast våren 2024. Kanta-tjänsterna stöder dem som inför Klientdataarkivet för socialvården och systemleverantörerna vid införandena. 

Publiceringen av specifikationer och krav i samband med anslutningsskyldigheten har lagts på is åtminstone fram till hösten 2024 för att införandena ska löpa så smidigt som möjligt. Nya specifikationer med koppling till anslutningsskyldigheten publiceras endast om det behövs till exempel på grund av lagändringar.

Mer information

Sidan har uppdaterats 2.2.2024