Utveckling av Klientdataarkivet för socialvården

Utveckling av Klientdataarkivet för socialvården

Utvecklingen av tjänsten går vidare steg för steg. År 2022 satsar vi på att utveckla struktureringen och på strukturerad registrering samt på förberedelser inför de krav som den nya kunduppgiftslagen ställer med de tidsfrister som lagen anger.

De viktigaste utvecklingsobjekten 2022 är

  • utveckling av struktureringen i Klientdataarkivet för socialvården
  • utlämnande av klientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården
  • publicering av kraven och specifikationerna för införandet av tjänsten i enlighet med kunduppgiftslagen (informationssystemprofiler enligt anslutningsskyldigheten).

Utveckling av struktureringen i Klientdataarkivet för socialvården

Med införandet av strukturerade handlingar skapas förutsättningar för engångsanteckning av klientuppgifter inom socialvården, för utnyttjande av uppgifterna och för sekundär användning.

I större omfattning inleds registrering av strukturerade handlingar i Klientdataarkivet för socialvården 2022. Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade i slutet av 2021 en föreskrift om handlingsstrukturer, som förpliktar till användning av handlingsstrukturer för dokumentering och registrering av klientuppgifter. Kunduppgiftslagen och föreskriften om handlingsstrukturer specificerar tidsschemat för skyldigheten att lagra strukturerade handlingar i Kanta-tjänsten.

I början av 2022 slutfördes hörandena i anslutning till handlingsstrukturer. Genom tekniska höranden ville man försäkra sig om att handlingsstrukturerna tekniskt kan genomföras i klientdataarkivet och i de klientdatasystem där handlingar hanteras. I klientdataarkivet kan man registrera strukturerade handlingar som följer de gällande strukturer som publicerats i THL:s tjänst Sosmeta.

Läs mer om utveckling av struktureringen.

Verkställighet av kunduppgiftslagen och utlämnande av klientuppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården

Kunduppgiftslagen som trädde i kraft i slutet av 2021 skapade förutsättningar för fortsatt utveckling av Kanta-tjänsterna för socialvården bland annat genom att skapa en lagstiftningsgrund för utlämnande av kunduppgifter och utnyttjande av kund inom socialvården samt mellan aktörer inom socialvården och inom hälso- och sjukvården. Kunduppgiftslagen ålägger socialvårdsorganisationer skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och att registrera klientuppgifter. Verkställigheten inom socialvården kommer att följa tidsschemat för övergångsbestämmelserna enligt kunduppgiftslagen och utvecklingen framskrider successivt i riktning mot de krav som ingår i anslutningsskyldigheten.

Av utlämnandet av uppgifter i enlighet med kunduppgiftslagen genomförs först hanteringen av utlämnande inom socialvården. Kunduppgiftslagen möjliggör utlämnande av klientuppgifter från Klientdataarkivet för socialvården från en tjänstetillhandahållare inom socialvården till en annan från 1.1.2023. Specifikationerna för den här helheten publicerades i mars 2022.

Utlämnande av klientuppgifter inom socialvården via Kanta-tjänsterna förutsätter information om Kanta-tjänsterna. Ett villkor för utlämnande av klientuppgifter inom socialvården till en annan tjänstetillhandahållare inom socialvården är att personen gett sitt tillstånd för utlämnande inom socialvården. Uppgifterna kan utlämnas om personen inte har förbjudit detta. Kanta-information, tillstånd för utlämnande inom socialvården och förbud mot utlämnande inom socialvården registreras i Viljeyttringstjänsten. En person kan meddela tillstånd för och förbud mot utlämnande av klientuppgifter inom socialvården hos en tjänstetillhandahållare eller i MittKanta.

Avsikten är att MittKanta 2023 tas i bruk för uppgifter inom socialvården. Klienthandlingar som har registrerats i Klientdataarkivet för socialvården efter att den andra fasen av införandet av Kanta-tjänsterna inletts visas i MittKanta.

Läs mer om utlämnande av klientuppgifter inom socialvården mellan personuppgiftsansvariga inom socialvården

Övriga utvecklingsobjekt

Vidare utvecklas basfunktionen i klientdataarkivet så att den motsvarar socialvårdens behov i serviceproduktionen och stöder införandena samt de krav som anslutningsskyldigheten enligt kunduppgiftslagen för med sig. I utvecklingen ingår bland annat följande helheter:

  • Helheten kundens elektroniska signatur främjas. THL publicerar under 2022 de handlingar som ska undertecknas.
  • Klientdataarkivet för socialvården stöder ändringarna av personuppgiftsansvariga i välfärdsområdena.
  • Omfattande åtkomsträtt till register.
  • Handboken om Kanta-tjänster för socialvårdsaktörer vidareutvecklas, innehållet uppdateras och preciseras utifrån kundrespons. Under 2022 publiceras också en svensk version av handboken.

Mer information

Sidan har uppdaterats 1.3.2023