Kelain vanliga frågor

Kelain vanliga frågor

Kelain är en webbläsarbaserad applikation för uppgörande av elektroniska recept. För att använda Kelain behöver du ett certifikatkort för hälso- och sjukvården, en kortläsare och ett kortläsarprogram. Inloggning i Kelain sker på adressen www.kelain.fi.

Du kan använda Kelain om du är

  • läkare
  • tandläkare 
  • läkare eller tandläkare som vid uppgörandet av recept inte är anställda hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster.

Funktionaliteter som lämpar sig för företagsbruk har inte genomförts i Kelain, och därför kan företag inte använda Kelain.

Kelain visar en lista så att under ditt namn syns dina yrkesrättigheter och lägst ner examina och specialiteter enligt Valviras utbildningsklassificering. Du kan byta den examensuppgift som skrivs ut på receptet via rullgardinsmenyn i övre högra hörnet i Kelains användargränssnitt. Den uppgift du valt och som syns där är den som används när receptet skrivs.

Det enklaste sättet att säga upp registreringen för Kelain som privat användare är att göra det via Kelain. Ytterligare anvisningar finns på sidan Ändringssituationer av Kelain.

Om du har kortläsaren installerad på din dator, starta om datorn. Om det här inte hjälper, läs mer på sidan Om det inte lyckas att logga in i Kelain.

Det här meddelandet tyder oftast på att Terhikki-registret har bristfälliga uppgifter om dina yrkesrättigheter. Ta kontakt med Valvira (valvira.fi) för att reda ut saken.

I Kelain kan du inte ändra ditt officiella namn. De uppgifter om yrkesrättigheter som finns i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) förmedlas i erforderlig utsträckning till FPA:s Kanta-tjänst via Valviras roll- och attributdatatjänst.

I Terhikki används personuppgifter enligt befolkningsdatasystemet, men uppgifter om t.ex. tilltalsnamn förmedlas inte till Kelain. Möjligheten att välja tilltalsnamn står på utvecklingslistan.

Ja.

Certifikattjänster för social- och hälsovården är personligt och därför fungerar det också i Kelain.

Bestämningsgrunderna för Kelain-avgifterna och avgifternas storlek fastställs årligen i SHM:s förordning.

Information om avgifterna för Kanta-tjänsterna finns på Användningsavgifter.

Läs mer:

I Kelain går det inte att signera flera recept på en gång. Efter varje uppgjort recept signeras receptet med PIN2-koden.

Recept skrivs på basis av personbeteckning, om patienten har en finsk personbeteckning.

Det är dock möjligt att göra upp ett recept på basis av namn och födelsetid till exempel för en utländsk person som saknar finsk personbeteckning. Då får patienten ut medicinen från apoteket endast med patientanvisningen, och därför behöver du ha en skrivare för att kunna skriva ut patientanvisningen.

Om du har skrivit ett recept till din patient med namn och födelsetid får patienten ut medicinen på apoteket endast med patientanvisningen. Patientanvisningen för ett recept som gjorts upp på basis av namn och födelsetid kan skrivas ut via Kelain bara under den session som gäller patienten, inte efteråt.

Läs mer:

Man behöver inte ge patientanvisning om receptet görs upp på basis av personbeteckningen. Det recept som föreskrivs med personbeteckningen finns på apoteket utan patientens anvisningar.

Patientanvisningen måste skrivas ut till patient som inte har personbeteckningen. I detta fall görs receptet upp på basis av patientens namn och födelsedatum. Annars kan apoteket inte expediera läkemedlet.

På grund av datasekretessen är det inte tillåtet att skicka patientanvisningen via e-post.

Det går inte att spara uppgifter om enskilda patienter i Kelain. Recept lagras i Receptcentret och information till patienten lagras i Patientdataarkivet.

Kelain säger inte heller till om

  • läkemedelsallergi
  • patienten redan har förskrivits samma läkemedel, Kontrollera i receptlistan vilka läkemedel din patient har förskrivits
  • samverkan mellan läkemedel.

Dessa uppgifter i Patientdataarkivet eller Receptcentret inte är tillgängliga i Kelain.

Kelain meddelar om det preparat som förskrivs är på väg att dras bort eller har dragits bort från marknaden.

Det går att förnya recept i Kelain, men det går inte att ta emot elektronisk begäran om receptförnyelse från MittKanta eller apoteket.

I Kelain kan man bara göra upp elektroniska recept. Om det är störningar i Kanta-tjänsterna följ anvisningarna för störningssituationer.

I Kelain går det att förskriva specialtillståndspreparat för en viss tid, om det finns uppgifter om dem i Läkemedelsdatabasen.

Specialtillståndspreparat för enskilda patienter är utanför Läkemedelsdatabasen och måste förskrivs fortsättningsvis med ett pappersrecept. Av denna orsak går det inte i Kelain att förskriva läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd.

I Kelain får du meddelandet ”Receptet sparades” samtidigt som du förflyttar dig till receptlistan. Meddelandet visas bara en kort stund. När receptet syns överst på receptlistan har det lagrats i Receptcentret.

Sidan har uppdaterats 15.9.2023