Förberedelser

Förberedelser

Det är bäst att inleda projektet för införande av Kanta-tjänsterna med att omsorgsfullt sätta sig in i det material som finns sammanställt om Kanta-tjänsterna.

De centrala informationskällorna är

Kontrollera att klient- eller patientdatasystemet har Kanta-beredskap

Användningen av Kanta-tjänsterna förutsätter ett patient- eller klientdatasystem som är certifierat och uppfyller Kanta-kraven. Systemen har profilerat sig på lite olika sätt och därför är det bra att utreda vilket system som passar bäst för den egna verksamhetens behov.

Kontrollera via tillståndsförvaltningen att företagets uppgifter är aktuella 

Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården (IAH) ansluts till Kanta-tjänsterna med hjälp av registeruppgifter i THL:s kodtjänst (på finska). Företaget måste ha giltiga nödvändiga tillstånd eller anmälningar om att det är verksamt som tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster när det ansluter sig som användare av Kanta-tjänsterna. Företagets aktuella tillståndsuppgifter ska finnas lagrade i Valveri-registret (registret över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster) hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Läs mer om tillståndsförvaltningen på Valviras webbplats http://www.valvira.fi/

Kontrollera företagets identifikationsdata på THL:s kodserver

Tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården (IAH) ansluts till Kanta-tjänsterna med hjälp av registeruppgifter i THL:s kodtjänst (på finska). Kodtjänsten får uppgifterna från Valveri-registret, som upprätthålls av Valvira och regionförvaltningsverken och är ett register över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. 

THL - SOTE-organisationsregistret och kodverket Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat vilka finns på den nationella Kodservern används för att identifiera, lagra och lämna ut elektroniska recept och journalhandlingar från Patientdataarkivet och Receptcentret. Båda används också för att identifiera och hantera parter som anslutit sig till Kanta-tjänsterna samt för att förmedla begäranden om förnyelse mellan hälso- och sjukvården och apoteken.

Om företagets uppgifter i kodtjänsten inte är aktuella, kontakta då tillståndsförvaltningen för att uppdatera uppgifterna.     

 

Uppdatera planen för egenkontroll med tanke på användningen av Kanta-tjänsterna

Se till att planen för egenkontroll är aktuell och dokumenterad och uppdatera den i god tid före anslutningen, för att i anslutningsskedet kunna visa att kraven uppfylls.

Beställ certifikatkort och kortläsarprogram

Stark autentisering av en person är en förutsättning för uppfyllande av kravet på dataskydd och informationssäkerhet i de riksomfattande informationstjänsterna för social- och hälsovården. Med hjälp av certifikatkort kan personer som arbetar inom social- och hälsovården identifieras på ett tillförlitligt sätt. Aktivkort för social- och hälsovården är: yrkeskort, personalkort, aktörskort och tillfälligt kort. 

Yrkeskortet är knutet till yrkesrättigheter och finns med eller utan bild. Yrkeskortet är kostnadsfritt, de övriga korten är avgiftsbelagda. Aktivkort och certifikat för social- och hälsovården beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

MDB:s beställnings- och styrsystem Vartti är avsett för registrering, beställning, produktion och livscykelhantering av aktivkort och certifikat för dem samt tillfälliga kort och tillfälliga certifikat för dem inom social- och hälsovården. 

Hantering av nya verksamhetssätt 

Enheterna för social- och hälsovård som använder Kanta-tjänsterna följer enhetliga nationella verksamhetsmodeller. Enhetliga verksamhetssätt och tekniskt enhetlig lagring av uppgifter i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården ger möjlighet att utnyttja uppgifterna i patientens/klientens vårdkedja över verksamhetsenheternas gränser.

Nationella verksamhetsmodeller

Före införandet av Kanta-tjänsterna ska personalen sätta sig in i de nationella verksamhetssätten för Kanta-tjänsterna. Exempel på dessa är enhetlig dokumentationspraxis, följande av planen för egenkontroll i det dagliga arbetet, principerna för användning och utlämnande av uppgifter och säkerställande av Kanta-tjänsternas funktion i förändringssituationer. 

Dokumentation

Arkivariens användargränssnitt

Ibruktagande av tjänsten Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården förutsätter också ibruktagande av Arkivariens användargränssnitt. Behörighet till detta har den person som utsetts till Kanta-arkivarie.


Arkivariens användargränssnitt är ett webbaserat användargränssnitt till den registeransvariges uppgifter i Patientdataarkivet och i Klientdataarkivet för socialvården. Med användargränssnittet visas handlingarna exakt så som de ser ut i arkivet. Med Arkivariens användargränssnitt kan man också granska handlingarnas metadata och versionsuppgifter samt uppgifter som lagts till av arkivet.
I samband med ibruktagandet av tjänsten efterfrågas uppgifter om arkivarien. Behörigheten till användargränssnittet kopplas på FPA med hjälp av certifikatkortets nummer, som ska anges i uppgifterna om ibruktagandet av tjänsten. Ett certifikatkort kan kopplas till en eller flera registeransvariga. 


Autentiseringen för användargränssnittet görs med ett av MDB beviljat certifikatkort för social- och hälsovården. Behörigheterna avgränsas automatiskt till den registeransvariges handlingsmaterial hos vilken arkivarien är verksam.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 25.05.2020