Beredskap för införande

Beredskap för införande

Den som inför Kanta-tjänster ska ha ett certifierat system, en fungerande teknisk förbindelse och uppdaterade identifikationsuppgifter i den nationella kodtjänstens register.

Tjänstetillhandahållare som planerar att införa en Kanta-tjänst ska kontrollera om deras system har beredskap för Kanta-tjänsterna samt att deras registeruppgifter i den nationella kodtjänsten är uppdaterade.

Kontrollera klient- eller patientdatasystemets Kanta-beredskap

Informationssystemen för behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården indelas i kategorierna A och B. För att använda Kanta-tjänsterna krävs det ett certifierat klient- eller patientdatasystem i kategori A som uppfyller Kanta-kraven.

Om det system tjänstetillhandahållaren använder inte är Kanta-kompatibelt (inte finns med på listan över Kanta-certifierade system) lönar det sig att fråga systemleverantören om det finns planer på att utrusta systemet med Kanta-beredskap inom den närmaste framtiden. Tjänstetillhandahållare som använder ett informationssystem i kategori B kan anslutas till Kanta genom ett certifierat system som hör till kategori A.

Om tjänstetillhandahållaren ännu inte har ett elektroniskt klient- eller patientdatasystem är det bra att före anskaffningen ta reda på vilket system som är bäst lämpat för den egna verksamheten. Det finns flera system på marknaden och de har profilerat sig på lite olika sätt.

För att få tips om ett lämpligt system kan man till exempel vända sig till sina nätverk eller sitt förbund.

Teknisk anslutningspunkt mellan organisationen och Kanta-tjänsterna 

Med Kanta-anslutningspunkt avses den punkt i datakommunikationen där tjänstetillhandahållarens informationssystem ansluts till Kanta-tjänsterna genom en krypterad förbindelse.

Informationssystemets leverantör, en annan organisation som är Kanta-förmedlare eller organisationen själv svarar för det tekniska genomförandet av anslutningspunkten. Det kan finnas en eller flera anslutningspunkter och dessa ska anges bl.a. i ansökan om anslutning till Kanta-tjänsterna i Kanta Extranätet.

Kontrollera registeruppgifterna i den nationella kodtjänsten

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården ansluts till Kanta-tjänsterna med hjälp av uppgifterna i den nationella kodtjänstens register, som upprätthålls av THL.

Uppgifterna i registret används för att identifiera och hantera aktörerna som använder Kanta-tjänsterna och för att identifiera, spara och lämna ut uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna. Varje anslutande organisation och dess eventuella serviceenheter eller filialapotek som använder Kanta-tjänster har identifierande OID-nummer. Registret utnyttjas också vid förmedling av begäran om receptförnyelse.

Därför ska uppgifterna om tjänstetillhandahållaren vara uppdaterade i kodtjänstens register innan Kanta-tjänsten tas i bruk. 

Centrala register på kodservern med tanke på införandet är organisationsregistret för social- och hälsovården (SOTE) samt registret över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården (IAH)

Offentliga social- och hälsovårdsorganisationer uppdaterar själva sina registeruppgifter i organisationsregistret för social- och hälsovården.

Uppgifter om privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården förmedlas automatiskt till Kodtjänsten ur Valviras Soteri-register (registret över tjänsteproducenter och serviceenheter inom social- och hälsovården).

Uppgifterna i Soteri-registret grundar sig på registreringar. Om uppgifterna om en privat tjänstetillhandahållare inte är uppdaterade i kodtjänsten, ska tillägg eller rättelser av felaktiga uppgifter göras antingen till RFV i den egna regionen eller till Valvira.

Sidan har uppdaterats 19.1.2024