Införande av intyg och utlåtanden

Införande av intyg och utlåtanden

Införande av intyg eller utlåtanden förutsätter att en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster har anslutit sig till Patientdataarkivet. Dessutom ska det patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder ha beredskap att spara intyget eller utlåtandet och eventuellt även förmedla det.

Elektroniska intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården kan lagras i Patientdataarkivet. Uppgifterna i dem kan på klientens begäran utnyttjas även utanför hälso- och sjukvården. Mer information om funktionen:

Införandeprocessen

  1. Tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster utreder först tillsammans med sin systemleverantör om det är möjligt att införa funktionaliteten i datasystemet
  2. Tjänsteleverantören kontrollerar med sin systemleverantör om en ny anslutningspunkt behöver öppnas i samband med införandet.
  3. Tillhandahållaren av tjänster anmäler sig till införande med en anmälningsblankett för de som vill utöka användningen för att få tillgång det nationella stödet från FPA
    • Huruvida en tjänsteleverantör inom hälso- och sjukvården får allt stöd för införandet av systemleverantören behöver denna inte anmäla sig till införande.
  4. Tjänsteleverantören gör vid behov ett ibruktagningsprov innan användningen inleds.
  5. De nya verksamhetsmodellerna ska förankras och användarna utbildas när organisationen börjar spara intyg och utlåtanden i Kanta-tjänsterna.

Krav på patientdatasystemet

I det patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder ska det finnas beredskap att spara ett visst intyg eller utlåtande i strukturerad form i Patientdataarkivet.

Om avsikten är att en aktör utanför hälso- och sjukvården (FPA) ska kunna ta emot ett intyg eller utlåtanden, ska tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster dessutom ha beredskap att använda förmedlingstjänsten i det patientdatasystem som används.

Innan ett intyg eller utlåtande kan sparas från patientdatasystemet i Patientdataarkivet ska det genomgå en samtestning av Kanta-tjänsterna som koordineras av FPA. Systemets tillverkare eller leverantör ansvarar för samtestningen.

System där intyg och utlåtanden har samtestats finns på sidan Läget i fråga om Patientdataarkivet.

Anslutningspunkt

En tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster kontrollerar med sin systemleverantör om det är nödvändigt att öppna en anslutningspunkt (teknisk förbindelse) i Kanta-tjänsternas riktning för att spara intygen.

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster får en ny anslutningspunkt för lagring av intyg, ska tillägget anmälas till Kanta-tjänsterna med en ändringsanmälan.

Om man börjar spara intyg med en anslutningspunkt som inte existerar sedan tidigare, måste anslutningspunkten först grundas. Utan en lämplig anslutningspunkt kan intyg och utlåtanden inte sparas i Kanta-tjänsterna.

Ibruktagningsprov

En tjänsteleverantör inom hälso- och sjukvården gör ett ibruktagningsprov med hjälp av sin systemleverantör i slutet av processen för införande.
Genom ibruktagningsprovet säkerställs att intyget kan sparas och eventuellt även förmedlas. Därför rekommenderar vi att alla tillhandahållare av tjänster gör provet.

Ibruktagningsprov krävs alltid i följande situationer:

  • med patientdatasystemet sparas ett visst intyg eller utlåtande i Patientdataarkivet för första gången
  • intyget börjar förmedlas till en aktör utanför hälso- och sjukvården.

Tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster kan vid behov göra ibruktagningsprovet på samma gång för flera intyg.

Anvisning för ibruktagningsprovet

Ibruktagningsprovet görs enligt anvisningarna nedan och testfallet. Med samma testfall kan man testa både lagring och förmedling av intyg.

Testpersonbeteckningar för ibruktagningsprovet

I ibruktagningsprovet behövs testpersonbeteckningar:
Traficoms utlåtanden har en egen testpersonbeteckning som finns i rapportmallen för ibruktagningsprovet.
För intyg och utlåtanden som förmedlas till FPA ska man använda en egen testpersonbeteckning. Förmedlingen lyckas endast med den. Den finns i rapportmallen för ibruktagningsprovet. (Observera att intyget som förmedlas med testpersonbeteckning egentligen inte förmedlas till FPA:s förmånsbehandling. Detta innebär att man inte kan kontrollera där om förmedlingen lyckas.)
De testpersonbeteckningar som används för andra intyg som lagras i Patientdataarkivet får tjänsteleverantören av sin systemleverantör.

Ibruktagningsprovet rapporteras till Kanta-tjänsterna

Tjänstetillhandahållaren rapporterade framgångsrikt om det framgångsrikt genomförda ibruktagningsprovet till Kanta-tjänsterna.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 3.10.2023