Införande av intyg och utlåtanden

Införande av intyg och utlåtanden

En organisation kan börja lagra intyg och utlåtanden i Kanta-tjänsterna när patientdatasystemet har teknisk beredskap för det. Intyget eller utlåtandet i fråga ska vara samtestat och det ska finnas en teknisk förbindelse till Kanta-tjänsterna.

För att en hälso- och sjukvårdsorganisation ska kunna börja lagra intyg eller utlåtanden i Patientdataarkivet ska det patientdatasystem organisationen använder ha teknisk beredskap att lagra intyget eller utlåtandet i fråga i ett bestämt strukturerat format. Om avsikten är att en aktör utanför hälso- och sjukvården (FPA) ska kunna ta emot intyget eller utlåtandet, måste patientdatasystemet som hälso- och sjukvårdsorganisationen använder dessutom ha beredskap för användning av informationsförmedlingsservicen. 

Innan ett intyg eller utlåtande kan lagras i Patientdataarkivet från patientdatasystemet måste det samtestas med godkänt resultat vid en samtestning som koordineras av Kanta-tjänsterna. Systemtillverkaren eller -leverantören ansvarar för utförandet av samtestningen. 

Mer information och aktuell information om samtestning:

Åtgärder innan arkiveringen och förmedlingen inleds

Kontakta din systemleverantör 

När en hälso- och sjukvårdsorganisation vill börja lagra intyg eller utlåtanden i Patientdataarkivet eller förmedla dem till aktörer utanför hälso- och sjukvården (FPA), ska organisationen kontakta sin systemleverantör. Vid förmedling av intyg måste organisationen också ta i bruk informationsförmedlingsservicen. Man ska höra med systemleverantören om patientdatasystemet har beredskap för lagring av ett visst intyg eller utlåtande eller för införande av förmedlingsegenskapen.  

När patientdatasystemet har beredskap för lagring av ett visst intyg eller utlåtande i Patientdataarkivet eller förmedling av det utanför hälso- och sjukvården, kan hälso- och sjukvårdsorganisationen med hjälp från systemleverantören inleda lagring och eventuellt förmedling. 

Före lagringen ska organisationen kontrollera om systemleverantören redan har en teknisk förbindelse (anslutningspunkt) till Kanta-tjänsterna för lagring av intyg. Om ingen anslutningspunkt har lagts till för kunden i Kanta-tjänsternas ända, går det inte att utföra provet. 

Åtgärder hos FPA och i organisationen

När en organisation vill börja lagra intyg eller utlåtanden och eventuellt också ta i bruk förmedlingsfunktionen, ska organisationen

Ta kontakt med vår kundtjänst om du har frågor om införandet eller samtestningen:

Om en hälso- och sjukvårdsorganisation får tillgång till en ny anslutningspunkt för lagring av intyg, ska Kanta-tjänsterna meddelas om detta med en anmälan om ändring av tekniska uppgifter om tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster.

Om organisationen börjar lagra intyg med en anslutningspunkt som inte finns förut, måste anslutningspunkten först upprättas.

Organisationen ska också se till att de nya verksamhetsmodellerna förankras bland personalen och att användarna får utbildning. 

Ibruktagningsprov

När ett visst intyg eller utlåtande för första gången lagras i Patientdataarkivet med patientdatasystemet och/eller börjar förmedlas till en aktör utanför hälso- och sjukvården, kräver Kanta-tjänsterna att hälso- och sjukvårdsorganisationen utför ett ibruktagningsprov med assistans från systemleverantören. Genom ibruktagningsprovet kontrollerar man att det säkert lyckas att lagra intyget eller utlåtandet i Patientdataarkivet. 

Ibruktagningsprov rekommenderas också när en organisation som använder samma system inför lagring som gäller samma intyg eller utlåtande eller förmedling av det. Vid behov kan hälso- och sjukvårdsorganisationen också utföra ibruktagningsprov för flera intyg samtidigt.

Material för ibruktagningsprovet

Ibruktagningsprovet utförs enligt nedanstående anvisning och testfall. Det testfall som finns i dokumentet kan användas för att testa både arkivering och förmedling av intyg.

Vid ibruktagningsprovet behövs testpersonbeteckningar. När ibruktagningsprovet endast utförs för lagring i Patientdataarkivet, får organisationen testpersonbeteckningen från systemleverantören. När ibruktagningsprovet också utförs för informationsförmedlingsservicen, finns testpersonbeteckningarna i ibruktagningsprovets rapportunderlag.

Rapportering över ibruktagningsprovet

Organisationen ska rapportera till Kanta-tjänsterna över framgångsrikt utfört ibruktagningsprov. Framgångsrikt utfört ibruktagningsprov betyder att organisationen har verifierat att intyget lagrats i Patientdataarkivet. Om organisationen också tar i bruk förmedlingsegenskapen måste man också verifiera att denna fungerar. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 18.01.2022