Potilastiedon arkiston kehittäminen 2020

Potilastiedon arkiston kehittäminen 2020

Potilastiedon arkiston kehittämisessä vuonna 2020 panostetaan uuden asiakastietolain mukaisiin luovutustenhallinnan muutoksiin, ostopalveluratkaisuihin, merkinnäntekijänmuutoksiin ja palvelutapahtumiin.

Tärkeimpänä kehittämiskohteena on valmistautuminen uuden asiakastietolain mukaisiin luovutustenhallinnan muutoksiin, joista enemmän sivulla Tietojen luovutuksen hallinta.
Muita kehittämiskohteita ovat 

 • ostopalveluratkaisu 2.0
 • merkinnäntekijämuutokset
 • palvelutapahtumat.

Ostopalveluratkaisu 2.0

Ostopalveluratkaisuun 2.0 on tehty asiakkaiden tarpeista nousseita kehittämistoiveita.

Parempi tuki palvelusetelitoiminnalle: avoin ostopalvelun valtuutus

Palveluseteli myönnetään henkilölle usein niin, että henkilö voi itse myöhemmin valita, kenen palvelutuottajan valitsee.

Ostopalveluratkaisu 2.0:n myötä ostopalvelun valtuutus voidaan muodostaa ns. avoimena valtuutuksena, eli ilman tuottajatietoa. Palveluntuottaja voi päivittää tuottajatiedon avoimeen ostopalvelun valtuutukseen henkilön pyynnöstä. Tämä vähentää palvelunjärjestäjän työtä, kun palvelunjärjestäjän ei tarvitse enää hoitaa ostopalvelun valtuutuksen päivittämistä lisätäkseen tuottajatiedon.

Tietoa palvelusta palveluntuottajalle

Järjestäjä voi kirjata ostopalvelun valtuutukseen lisätietoa tuottajalle palvelun tuottamista varten, esimerkiksi 

 • palvelusetelin tunnisteen
 • palvelun sisällön luokittelutiedon
 • viittauksen potilastiedon arkiston asiakirjaan
 • lisätietoa palvelun tuottamista varten.

Palveluntuottajan on mahdollista hakea kaikki omat avoimet ostopalvelun valtuutuksensa kerralla ilman potilaan yksilöintiä. Tämän hakumahdollisuuden ja ostopalvelun valtuutukseen kirjattujen palvelun tietojen avulla tuottaja saa tiedon tulevista tehtävistään.

Uutena hakutekijänä on mahdollisuus käyttää tuottajan palveluyksikkötietoa.

Parempi ostopalvelu- ja palvelusetelituotannon seuraaminen

Ostopalvelutilanteessa palvelutapahtumalle tallennetaan ostopalvelun valtuutuksen tunniste/tunnisteet. Tämän tiedon avulla on mahdollista seurata ostopalveluna tehtävää työtä.

Ostopalveluratkaisun käyttöönoton aikataulut

Merkinnäntekijämuutokset

Potilastiedon arkistoon on tulossa tuki kolmelle uudelle merkinnäntekijätyypille:

 • KOR: Korjausta eli KOR-roolia hyödynnetään alkuperäisen merkinnän sisältäessä virheellisesti kirjattua tai tuotettua tietoa. KOR-roolilla kirjatun merkinnäntekijän tiedon lisäksi merkinnällä näkyy alkuperäisen merkinnän tekijän tiedot (esimerkiksi Omakannassa näkyy alkuperäinen merkinnän tekijä).
 • OHJ-merkinnäntekijäroolia ja siihen liittyvää ohjeistusta tarvitaan, koska erilaiset ohjelmistorobotit, lääkinnälliset laitteet yms. tuottavat enenevässä määrin aineistoa Potilastiedon arkistoon. EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen (2017/745) mukaisilla lääkinnällisillä laitteilla tunnistaminen ja yksilöinti toteutetaan UDI-tunnisteella (Unique Device Identifier). 
 • KAN: Ajanvarausasiakirjassa sallitaan merkinnän tekijän rooliksi KAN, mikäli potilas on viimeinen asiakirjaan tietoa tuottanut henkilö.

Merkinnäntekijämuutosten käyttöönoton aikataulut

 • THL on valmistellut ostopalveluratkaisun kehittämiseen ja merkinnäntekijämuutoksiin liittyviä toiminnallisia määrittelyjä. Potilastiedon arkiston toiminnalliset määritykset on julkaistu 1.6.2020. 
 • Merkinnäntekijämuutoksiin liityvät CDA-määritykset on julkaistu HL7-sivulla 30.9.2020.
 • Kehittämisen tavoitteena on asiakastestausvalmius tietojärjestelmäkehittäjille Q4/2020.
 • Asiakkaiden käyttöönotot voivat alkaa yhteistestausten päätyttyä.

Potilastiedon arkiston uudet palvelupyynnöt

Uudet palvelupyynnöt ovat potilastietojärjestelmille suositeltava tapa hakea ja arkistoida tietoa Potilastiedon arkistoon. 

Yksinkertaisempi hakutapa tukee sekä omasta rekisteristä että ostopalvelutilanteessa tehtyjä hakuja. Näin merkittävä määrä vanhoja palvelupyyntöjä korvautuu. 

Arkistointivaiheessa tietoja tarkastetaan enemmän, millä varmistetaan arkistoitavien tietojen parempi laatutaso. 

Kun arkistoitava aineisto kasvaa, haun palvelupyynnöt helpottavat tiedon hakemista. Hakutulosten sivutus mahdollistaa tiedon hakemisen pienempinä paloina.

Uusien palvelupyyntöjen aikataulu

 • Uudet palvelupyynnöt ovat käytettävissä potilastietojärjestelmille asiakastestiympäristössä omatoimiseen testaukseen, yhteistestausvalmius 09/2020.  
 • Asiakkaiden käyttöönotot voivat alkaa yhteistestausten päätyttyä.

Palvelutapahtuman kehittäminen 

Palvelutapahtuma kytkee yhteen saman palvelunantajan samaan asiayhteyteen, esimerkiksi käyntiin tai hoitojaksoon liittyvät hoitoasiakirjat ja prosessitapahtumat, kuten laboratoriotulokset.

Palvelutapahtumaa käytetään Potilastiedon arkistossa 

 • hoitosuhteen todentamiseen
 • luovutuskieltojen kohdistamiseen palvelutapahtumatasolla
 • alaikäisen puolesta asioinnin huoltajia koskeviin kieltotietoihin.

Palvelutapahtuma on ollut toistaiseksi tekninen tietorakenne eikä se ole palvellut terveydenhuollon ammattilaisia.

Palvelutapahtuman kehittämisen tavoitteita

 • Palvelutapahtumien käytön tulisi olla selkeää ja yhdenmukaista eri palvelunantajilla ja eri potilastietojärjestelmissä, jotta tiedon vaihto voi tapahtua ongelmitta.
 • Palvelutapahtumalle on tarve lisätä sitä kuvaavia tietoja, jotta sote-ammattilainen voi helposti valita oikean palvelutapahtuman, esimerkiksi tietoa hoidon syystä ja palvelutapahtuman luokittelutietoja.
 • Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta siirtyä yksitasoisesta rakenteesta (palvelutapahtuma) kaksitasoiseen (nykyinen palvelutapahtuma ja hoitotapahtumat yksittäisille käynneille tai episodi/palvelukokonaisuus ja nykyinen palvelutapahtuma).
 • Tarvitaan selkeämpiä sääntöjä tapahtumien muodostamiselle kummallakin tasolla.
 • Myös tiedon toisiokäytöllä ja tilastoinnilla on tarpeita palvelutapahtuman kehittämiselle, tavoitteena on siirtää mm. tilastoinnin tarvitsemaa tiedonkeruuta tapahtuvaksi Potilastiedon arkiston tietojen pohjalta (esimerkiksi hoitoon pääsyn seuranta).

Palvelutapahtuman kehittämisen aikataulu

 • Tarkoituksena on käydä läpi kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia yhdessä sote-toimijoiden kanssa syksyllä 2020.  Työ jatkuu alkuvuonna 2021.
 • Terveydenhuollon toimijoilla on mahdollista lähteä mukaan kehittämään palvelutapahtumakäsittelyä. Järjestämme kehittämismahdollisuuksien läpikäyntejä.  Ilmoittaudu mukaan (lyyti.fi)

Palvelutapahtuma, ideointityöpaja 7.10.2020

Kela järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyötilaisuuden palvelutapahtuman kehittämisestä.

Yhteenveto työpajasta:

Tausta-aineisto:

Sivua päivitetty 03.12.2020