Ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollolle koronaviruksesta

Ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollolle koronaviruksesta

Tältä sivulta löydät koottua tietoa STM:n, THL:n ja muiden viranomaisten antamista ohjeista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sivulla on ohjeita mm. koronainfektion hoitoon ja torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjeet potilaskirjauksiin.

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja työnantajille

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet suosituksen koronaviruksen laajenemisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaamiseksi.

Toimenpideohjeet epäiltäessä koronainfektiota

THL on ohjeistanut toimenpiteistä, joita tulee noudattaa koronavirusinfektiota epäiltäessä.

Valtio varmistaa suojavarusteiden riittävyyden koko maassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että valitsevissa koronaviruspandemiaan liittyvissä poikkeusoloissa on perusteltua ottaa käyttöön valtion varmuusvarastoissa olevat lääkintämateriaalit ja suojavälineet.

Koronavirustartuntojen torjunta

Kotisairaanhoidossa

Pitkäaikaishoidossa

Ohjeita voidaan soveltaa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille ja vammaisille.

Suun terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut käytännön ohjeita suun terveydenhuollon toimijoille varautumiseksi koronavirustilanteeseen vastaanotoilla.

Laboratoriotutkimukset

COVID-19-näyte otetaan lääkärin lähetteen perusteella, konsultoiden tarvittaessa infektiolääkäriä. Useissa kaupungeissa on käytössä spesifinen laboratoriotesti uuden koronaviruksen osoittamiseksi epäilytapauksista

Kirjaaminen potilaskertomukseen

Terveydenhuollolle on annettu ohje, kuinka epäilty tai todennettu koronavirusinfektio kirjataan potilaskertomukseen. Myös altistuneiden henkilöiden diagnoositiedon kirjaamiseen on nyt ohjeet.

Karanteeniin ja eristykseen liittyviä lomakkeita

Kelaimen käyttö lääkemääräysten laatimisen varajärjestelmänä

Kelain-palvelua voidaan käyttää varajärjestelmänä lääkemääräysten laatimiseen poikkeusolojen aikana. Lääkäri voi määrätä reseptejä Kelaimen avulla esimerkiksi kotoa käsin, jos hänellä ei ole pääsyä normaalisti käyttämäänsä potilastietojärjestelmään.

Vainajien käsittelyohjeet varmistetussa tai epäillyssä COVID-19-infektiossa

THL on on antanut ohjeet vainajien käsittelystä varmistetussa tai epäillyssä koronavirusinfektiossa. Ohjeita voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, vanhusten ja vammaisten pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarjoavissa palveluyksiköissä, hautaustoimistoissa ja poliisin kuolemansyyn selvittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia kotiin annettavista palveluista koronavirustilanteessa

Ohjeistusta pitää noudattaa erityisesti yli 70-vuotiaan, vammaisen, pitkäaikaissairaan tai muuhun riskiryhmään kuuluvan henkilön kotona toteuttavissa palveluissa. Se koskee soveltuvin osin myös riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kotiin annettavia palveluja.

Toimintaohje työterveyshuollolle koronaviruspandemian aikana

Koronavirus ja vammaispalvelut

THL on koonnut eri tahojen ohjeistuksia koronaviruksen COVID-19 huomiointiin vammaispalveluissa.

Neuvolan ja opiskeluhuollon palvelujen järjestäminen koronavirustilanteessa

Ehkäisevissä palveluissa työskentelevät terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset osallistuvat paikallisen tarpeen mukaisesti poikkeustilanteen palvelujen järjestämiseen.

Apteekkiasiointia varmistetaan poikkeusmenettelyillä

Pandemiatilanteen liikkumisrajoitusten vuoksi apteekkiasiointi on hankaloitunut tietyillä väestöryhmillä. Myös poikkeustilanteessa ensisijaisia asiointitapoja ovat puolesta-asiointi ja etämyynti. Jos normaalit asiointivaihtoehdot eivät kuitenkaan ole mahdollisia, asiakas voidaan pandemiatilanteessa poikkeuksellisesti tunnistaa puhelimitse lääkkeen toimittamiseksi. Tunnistamistapaa voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa apteekki toimittaa lääkkeen noutolokeroon tai järjestää lääkkeen kotiinkuljetuksen. Poikkeustilanteessa apteekkarin on varmistuttava siitä, että lääkitysturvallisuus ei vaarannu. Poikkeavat ohjeet ovat voimassa pandemia-ajan.

Fimea on antanut apteekeille tarkemmat puhelinasioinnin ohjeet.

Ohje tehohoidon kapasiteetin nostamiseksi ja ensihoidon sekä päivystyksen toimintatapojen yhtenäistämiseksi koronavirusepidemian aikana

STM on antanut kunnille ohjeen ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen toimintatapojen yhtenäistämisestä ja tehohoidon kapasiteetin nostamisesta poikkeusoloissa. 

Lääkkeiden riittävyyttä ja lääkejakeluketjun toimivuutta varmistetaan

STM on päättänyt toimenpiteistä, joiden tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden riittävyys ja lääkejakeluketjun toimivuus Suomessa poikkeusoloissa. Lääketukkukaupat velvoitetaan asettamaan toiminnassaan etusijalle lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toimitukset apteekeille, sairaala-apteekeille ja koneellisille annosjakeluyksiköille. 

Kuntien turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuettava heikoimmassa asemassa olevia

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille ja kuntien kautta edelleen omille yksiköilleen ja alueensa yksityisille palveluntuottajille ohjeet muun muassa erikoissairaanhoidosta, perustason terveydenhuollosta, ikääntyneiden palveluista, lastensuojelusta ja toimeentulotuen käsittelyn turvaamisesta poikkeusoloissa.

Koronan vaikutus hoitotakuun määräaikoihin

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joka koskee hoitotakuuta koskevia määräaikoja kunnissa. Asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 01.04.2020